BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация", ул. "Ген. Йосиф Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811, E-mail: annadimitrova@tra.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен" дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30200000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

40 броя компютърни конфигурации.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителтна агенция "Автомобилна администрация"

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Изисквания към компютърните конфигурации: 1. Да бъде представено техническо задание, което отговаря на минималните изисквания посочени в Приложение І. 2. Техниката трябва да е нова, неизползвана, произведена през 2012-2013 година. 3. Предложенията на участниците трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от възложителя в техническите спецификации стандарти, сертификати и др. II. Изисквания към кандидатите: 1. Да представят декларация, че са оторизирани дилъри на оферираните марки персонални компютри. 2. Декларация за срок на гаранционно поддържане (минимум две години). III. Изисквания при изготвяне на ценовото предложение: Участниците следва да представят единични цени в български лева без ДДС за конфигурация покриваща минимум изискванията в Приложение № 1, както и обща цена без ДДС . IV. Срок за изпълнение на поръчката. Изпълнителя трябва да посочи срок за изпълнение на поръчката след подписване на договор. V. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път в срок до 30 работни дни след предствяне на данъчна фактура и двустранно подписан без забележка, приемно-предавателен протокол за доставеното.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка са на офертите са посочени в Приложение № 2.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата покана са: 1. Техническа спецификация (Приложение № 1); 2. Показатели,относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите (Приложение № 2). Приложенията са публикувани на интернет страницата на възложителя в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2013