Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно събрание на Република България, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Екатерина Георгиева, Димитринка Рускова, Република България 1169, София, Тел.: 02 9392459; 02 9392171, E-mail: dus@parliament.bg, Факс: 02 9809677

Място/места за контакт: дирекция "Управление на собствеността"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parliament.bg.

Адрес на профила на купувача: www.parliament.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на шест броя климатици

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

шест броя климатици

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

жилища в град София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Техническата спецификация на климатиците, предмет на поръчката, е: 1.1. Битов климатик – 5 броя: а) сплит система – вътрешно тяло за стенен монтаж; б) тип - инверторен; в) капацитет – 12 000 BTU; г) енергиен клас отопление – А; д) енергиен клас охлаждане – А; е) коефициент СОР – над 3,50; ж) коефициент EER – над 3,10. 1.2. Битов климатик – 1 брой а) сплит система – вътрешно тяло за стенен монтаж; б) тип - инверторен; в) капацитет – 18 000 BTU; г) енергиен клас отопление – А; д) енергиен клас охлаждане – А; е) коефициент СОР – над 3,50; ж) коефициент EER – над 3,10. 2. Изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката са: 2.1. Предлаганите климатици да са с технически и функционални характеристики, които отговарят или са по-добри от изискванията, посочени в техническата спецификация, да са нови, да отговарят на нормативните изисквания за качество в Република България и да имат сертификат за произход и качество. 2.2. Изпълнението на поръчката се извършва съгласно изискванията на възложителя при спазване на действащото законодателство в страната и правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. 2.3. Местоизпълнението на поръчката е: 2.3.1. Климатиците по т. 1.1. се доставят, монтират и пускат в експлоатация, както следва: а) три броя - в жилище от мандатния фонд на Народното събрание, находящо се в гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Боряна” № 59, бл. 215А; б) два броя - в жилище от мандатния фонд на Народното събрание, находящо се в гр. София, ж.к. „Люлин 3”, бл. 308. 2.3.2. Климатикът по т. 1.2. се доставя, монтира и пуска в експлоатация в жилище от мандатния фонд на Народното събрание, находящо се в гр. София, кв. „Овча купел”, ул. „Букет” № 56, бл. 6. 2.4. Доставката, монтажът и пускането в експлоатация на климатиците в съответното жилище се удостоверяват с отделен двустранен приемателно-предавателен протокол, а изпълнението на поръчката – с окончателен протокол. Протоколите се съставят и подписват от упълномощените в договора представители на страните. 2.5. Срокът за изпълнение на поръчката е до 10 (десет) работни дни от датата на сключване на договора за възлагането й. 2.6. Гаранционният срок на предлаганите климатици не може да е по-кратък от 3 (три) години. 2.7. Оферентът представя възможно най-пълна информация за предлаганите климатици, като описва марка, модел, производител, технически и функционални характеристики, които следва да отговарят или са по-добри от изискванията на възложителя в техническата спецификация. Оферентът, избран за изпълнител, доставя и предава на възложителя климатиците със съответната техническа документация - сертификат за произход и качество, гаранционна карта, инструкция за експлоатация на български език и др. 2.8. Оферентът предлага обща цена за изпълнение на поръката - доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатиците, както и единична цена на съответния вид климатик, в български левове, без ДДС. Общата цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи за изпълнението й, в т.ч. стойност на климатиците, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товаро-разтоварни разходи, монтаж, тестване, пускане в експлоатация, инструкции за експлоатация на български език, гаранционни карти и т.н. Общата цена за изпълнение на поръчката не може да надвишава 9000 (девет хиляди) лева без ДДС. 2.9. Плащането се извършва в български левове, по банков път, срещу надлежно издадена фактура, както следва: 2.9.1. авансово – до 30 % от стойността (по преценка на оферента) – в срок от пет работни дни от сключване на договора; 2.9.2. остатъкът – в срок от пет работни дни от подписване на окончателен приемателно-предавателен протокол за изпълнение на поръчката. 2.10. Срокът на валидност на офертите е еднакъв за всички оференти и е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена 2. Гаранционен срок

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/11/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

„Допълнителна информация и документи за обществена поръчка с предмет доставка, монтаж и пускане в експлоатация на шест броя климатици”, необходими за участие, се получават всеки работен ден до 01.11.2013 г. в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър І" № 1, етаж 4, стая 405а, от 9.00 ч. до 16.00 ч., тел. 02 939-24-50, 02 939-30-69. При поискване от заинтересованото лице възложителят може да изпрати документите по пощата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2013