Версия за печат

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление гр. Перник, ул. "Софийско шосе" №31, За: Райна Кимова, България 2307, Перник, Тел.: 076 604433, E-mail: opu_pernik@abv.bg, Факс: 076 600256

Място/места за контакт: гр. Перник, ул. "Софийско шосе" №31

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на въглища за отопление"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09111100

Описание:

Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Въглища – 4 (четири) куб. м., с място на доставка Районна пътна служба гр. Брезник, ул.„Г. Бунджулов” №41

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Районна пътна служба гр. Брезник, ул.„Г. Бунджулов” №41

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (в заверени от участника копия); 3. Описание на техническото оборудване, необходимо за осъществяване на поръчката и запазване качеството на доставените стоки; 4. Сертификати /копия, заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, остоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти за донбаски; 5. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.1/; 6. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.2/; 7. Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец; 8. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и указанията на Възложителя, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Оферта за доставка на въглища за отопление". Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Оферти се подават в Деловодството на ОПУ Перник на адрес: гр. Перник, ул. Софийско шосе №31, ет.2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2013