Версия за печат

BG-Перник

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление гр. Перник, ул. "Софийско шосе" №31, За: Райна Кимова, България 2307, Перник, Тел.: 076 604433, E-mail: opu_pernik@abv.bg, Факс: 076 600256

Място/места за контакт: гр. Перник, ул. "Софийско шосе" №31

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на дърва за отопление"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000

Описание:

Дърва за горене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- дърва за отопление – метровки бук или дъб – 10 (десет) куб. м., с място на доставка Опорен пункт „Селимица”, м. Селимица, район Витоша; - дърва за отопление – метровки бук или дъб – 5 (пет) куб. м., с място на доставка Районна пътна служба гр. Брезник, ул. „Г. Бунджулов” №31; - дърва за отопление – метровки бук или дъб – 10 (десет) куб. м., с място на доставка Районна пътна служба гр. Трън, ул. „Мусаловска” №41.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОП "Селимица" - м. Селимица, парк Витоша, РПС гр. Брезник-ул."Г.Бунджулов" №41 и РПС гр.Трън,ул."Мусаловска" №31

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (оригинал) – попълва се Образец № 1; 2.Споразумение/Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (оригинал) – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност,когато участникът е физическо лице (в заверени от участника копия); 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; 5. Административни сведения (оригинал) - попълва се Образец № 4; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (оригинал) - Образец № 6; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (оригинал) - Образец № 7; 8. Декларация за приемане на условията по договора (оригинал) - Образец № 8; 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 5 и Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът съдържа наименованието на подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;10. Предложение за изпълнение на поръчката– Образец №2; 11. Предлаганата цена - изготвя се по Образец № 3. Ако участникът не представи някой от горепосочените документи от т. 1 до т. 11 включително, офертата на участника се отстранява.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/11/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Оферта за доставка на дърва за отопление". Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Оферти се подават в Деловодството на ОПУ Перник на адрес: гр. Перник, ул. Софийско шосе №31, ет.2.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2013