Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Таня Кирилова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: tkirilova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на „Работен проект“, изграждане и сертифициране на оптична кабелна линия и активно оборудване между сградите на Столична община: ул. „Московска“ № 33 - ул. „Будапеща“ № 17 - ул. „Сердика“ № 5 за нуждите на централната администрация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45314300, 32500000, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации за далекосъобщителна инфраструктура
Телекомуникационно оборудване и принадлежности
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Изготвяне на „Работен проект“, изграждане и сертифициране на оптична кабелна линия и активно оборудване между сградите на Столична община: ул. „Московска“ № 33 - ул. „Будапеща“ № 17 - ул. „Сердика“ № 5 за нуждите на централната администрация”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46504 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Изисквания към участниците: 1. Участниците трябва да имат опит в проектирането и изграждането на обекти, сходни с обектите, включени в предмета на поръчката, като за последните 5 години, считано до датата на подаване на офертите са изпълнили най-малко 2 (два) договора за проектиране и изграждане на оптични кабелни линии и активно оборудване. Сходни с предмета на поръчката са договори за проектиране и изграждане на оптични кабелни линии и активно оборудване в обществени административни или офис сгради; 2. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изграждането на обекти, включени в предмета на поръчката 3. Участникът трябва да разполага с екип от специалисти, които притежават необходимата професионална квалификация и опит да изпълнят качествено предмета на обществената поръчка: - минимум двама специалисти, с необходимата квалификация за заваряване (сплайсване), измерване и сертифициране на оптични влакна и линии - минимум двама специалисти, с необходимата квалификация за монтаж и сертифициране на активно оборудване 4. Участникът трябва да разполага с небходимата апаратура, специализирани инструменти за изграждане на оптичната кабелна линия и монтажа на активното оборудване, а така също и с измервателни уреди с валиден сертификат. 5. Участникът трябва да разполага на територията на Столична община със сервизна база и специалисти, за да може да реагира при възникване на повреди, както следва: • време за реакция при възникване на повреда - не повече от 2 (два) часа; • време за възстановяване на възникнала повреда: - за активното оборудване - до 1 (един) работен ден; - за оптичната кабелна линия - до 3 (три) работни дни. Изисквания към изпълнението: A. Измерванията да се извършват от оторизирани специалисти с прибори, притежаващи валиден сертификат. B. Срок за изпълнение: • На работните проекти и съгласуването им – не-повече от 30 календарни дни от подписване на Договора за възлагане на обществената поръчка; • Изграждането на съединителната кабелна линия – не-повече от 15 календарни дни от подписването на протокол за откриване на строителната площадка – обр. 2 (към чл. 7, ал. 3, т. 2 от ЗУТ). C. Гаранционни изисквания: a) За оптичните кабели – не по-малко от 5 години; b) За активното оборудване – не по-малко от 3 години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели: 1. Предложена цена 40 А 2. Срок на гаранционна поддръжка за оптичната кабелна линия 30 В 3. Срок за проектиране и изграждане 20 С 4. Срок на гаранционна поддръжка за активното оборудване 10 D A = Ц min/ Ц n х 40, където Цmin е най-ниската предложена цена ; Цn е цената на n-тия участник. В = СГПОКЛ n/ СГПОКЛ mах х 30 , където : СГПОКЛ n е срокът на гаранционната поддръжка за оптичната кабелна линия, предложен от n-тия участник (в години); СПГПОКЛ max е най-дългият предложен срок на гаранционна поддръжка за оптичната кабелна линия (в години). С = Cmin/ С n х 20, където : Cmin е най-краткият предложен срок за проектиране и изграждане (в кал. дни); Сn е срокът за проектиране и изграждане, предложен от n-тия участник (в кал. дни). D = ПГПАО n/ ПГПАО mах х 10 , където : СГПАО n е срокът на гаранционната поддръжка за активното оборудване, предложен от n-тия участник (в години); СГПАО max е най-дългият предложен срок на гаранционна поддръжка за активното оборудване (в години); KO=A+B+C+D

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите в офертата 2. Административни сведения - Образец №1 3. Ценово предложение -Образец №2 и количествена-стойностна сметка 4. Техническо предложение - Образец №3 5. Списък на основните договори за проектиране и изграждане на оптични кабелни линии и активно оборудване (Образец №4) през последните пет години, считано до датата на подаване на офертата, като се посочват стойностите, датите и възложителите с телефон и адрес за контакти, придружен с препоръки за добро изпълнение с изходящ номер (дата), подпис и печат към минимум два от договорите в списъка. 6. Kопие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, издадено от Камарата на строителите в България за първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения 7. Списък на лицата (свободен формат), които ще изпълняват поръчката; декларация за ангажираност от лицата при изпълнение на поръчката; сертификати за заваряване (сплайсване), измерване и сертифициране на оптични влакна и линии (за минимум двама специалста); сертификати за монтаж и сертифициране на активно оборудване (за минимум двама специалста) или копия на дипломи за специалистите, съответно в сферата на телекомуникациите или информационните технологии 8. Декларация за техническото оборудване (свободен формат), с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, като се посочат апаратурата, специализирани инструменти за изграждане на оптичната кабелна линия и монтажа на активното оборудване. Представят се заверени от участника копия на сертификатите на измервателните уреди. В случай, че апаратурата, специализираните инструменти за изграждане на оптичната кабелна линия и монтажа на активното оборудване, а така също и измервателни уреди не са собственост на участника, в офертата се представят и доказателства, че същите ще бъдат на разположение при изпълнение на поръчката. Когато са на лизинг или наети се прилагат и заверени копия от договори за лизинг/наем. Участникът трябва да представи договори или други документи, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на поръчката. 9.Декларация относно: • наличието на територията на Столична община на сервизна база; • време за реакция при възникване на повреда - не повече от 2 (два) часа; • време за възстановяване на възникнала повреда: - за активното оборудване - до 1 (един) работен ден; - за оптичната кабелна линия - до 3 (три) работни дни. Декларация относно запазване на работоспособност на фирмата при възникване на кризисни и бедствени ситуации на територията на Столична община. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, всички документи на езици, различни от български, се представят и в превод на български език. ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ УЧАСТНИКА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ. Oбразците са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, Профил на купувача/Обществени поръчки и съобщения) Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. При подписване на договора, задължително се представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.5, документ за регистрация на участника, съгласно изискванията на националното му законодателство и документ за гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. ''Врабча'' № 6. Прогнозната стойност е без включен ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/11/2013