Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областно пътно управление, бул."Хаджи Димитър" № 41, За: Иван Петров Киров, Република България 8801, Сливен, Тел.: 044 622834, E-mail: opu_sliven@abv.bg, Факс: 044 622724

Място/места за контакт: Областно пътно управление Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дърва за отопление за нуждите на ОПУ Сливен, както следва: Кантон «Сливенски минерални бани»- път ІІ-66- 15 км от гр.Сливен – 10 куб.; Кантон «Чуката»- път ІІІ-488 20 км. от гр.Сливен – 15 куб.; Кантон РПС – Котел – път ІІ-48 –гр.Котел – 15 куб.; Кантон РПС –Твърдица –път ІІІ-662 – гр.Твърдица – 10 куб.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000

Описание:

Дърва за горене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дърва за отопление 50 куб

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3005 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кантон"Сливенски минерални бани" , Кантон "Чуката", Кантон РПС Котел, Кантон РПС Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да притежава документ, удостоверяващ правото на добив на дърва за огрев ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

финансов показател "цена" - с тежест 60 технически показател "срок на доставка" - с тежест 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП., което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец Приложения №№1,2 и 3). Срокът на валидност на офертите е 90 дни от подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира. Участникът избран за изпълнител при подписване на договора следва да представи : документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от сумата на договораГаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми : банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ-Сливен) ТБ "ОББ" клон Сливен IBAN BG 40UBBS80023300127136. Офертата( Приложение № 4) трябва да съдържа.1. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6; Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен индентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице-документ за самоличностКогато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод на български език; 3.Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 30 лв.Гаранцията се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец (Приложение № 7) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ОПУ-Сливен) ТБ "ОББ" клон Сливен IBAN BG 40UBBS80023300127136 Декларации по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения №№1,2 и 3, попълнени от лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП.Техническа оферта,съгласно Приложение № 5; 6. Документ , удостоверяващ правото на участника за добив на дърва за огрев ; 7.Декларация за запознаване с условията на договора Приложение № 10; Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Представяне на офертата: 1. Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик. Върху плика трябва да бъде обелязана следната информация : До Областно пътно управление -Сливен, бул."Хаджи Димитър" № 41 , както и наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника , както и предмета на поръчката , за която се представя офертата . Ако се използват самозалепващисе пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2. Ценовото предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен непрозрачен запечатан плик. Офертите следва да бъдат представени в деловодството на ОПУ-Сливен, - гр.Сливен 8801, бул."Хаджи Димитър" № 41 стая № 2 до 16.00 ч. на 31.10.2013 г. Възложителят предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "Публични покани" до изтичане срока на валидност , посочен в раздел ІV на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2013