Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Велина Андрова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173388, E-mail: p.neicheva@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция УПФКИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на консултанска услуга за Лот 4 – Участък 2 път I-7 „Шумен – Велики Преслав – Върбица” от км 122+300,00 до км 149+156,80”, с обща дължина от 26,86 км и рехабилитация на пътните връзки от пътния възел на път I-7 „Силистра – Шумен – Ямбол” с Път II-73 „Шумен – Карнобат”, включително съществуващото мостово съоръжение над Път I-7

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

I. Извършването на услугата включва консултанска услуга в пълен обем във връзка със строителството на горепосочените обекти и включва дейностите по: 1.Етап – изпълнение на строежа: - дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - извършване на строителен надзор в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове; - контрол на строителните продукти влагани в Строежа, както и на извършените строително ремонтни работи, в съответствие с изискванията на чл.169 б от ЗУТ; - преглед и проверка на техническата документация в случаите на допълнително проектиране, предложено от Изпълнителите на строителните работи, в етапа на строителството; - координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; - отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР. 2. Заключителен етап: - съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; - изготвяне на – ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г. 3.Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата./Характеристиките на посочения обект са посочени в Приложение А.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Шумен

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически данни и изисквания При изпълнение на консултантската услуга следва да се спазват следните технически спецификации: 1. Приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура” за “Проект Транзитни пътища V”; 2. Техническите предписания на инвестиционния проект, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР;ЗУТ;Наредба №3/31.07.2003 г. МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на стрл.;Наредба №2/22.03.2004 г. за мин. изисквания за здрав. и безоп. условия на труд при изв. на СМР.; 3. Техническите спецификации (нормативни актове, технически норми и правила, стандарти и технически одобрения), на които следва да отговаря инвестиционния проект. -“Норми за проектиране на пътища”, 2000г. –приложение към чл.4 от Наредба № 1 от 26 май 2000г. за проектиране на пътища. -“Техническо разпореждане №94-00-98/05.04.1999г. -“Временен правилник за проектиране на бетонни и стоманобетонни пътни мостове”, 1973г. -“Пилотно фундиране, норми за проектиране”, “Бюлетин за строителство и архитектура”, кн. 3, 1981г. или ДИН 4014 -“Наредба № 2 от 23 юли 2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” -“Норми за проектиране на подпорни стени”, 1986г. - “Норми за проектиране на земното тяло на автомобилни пътища” – 2005 г. - БДС 1050-76 “Товари, подвижни за изчисляване на пътни мостове” - ДИН 4227 за елементи от предварително напрегнат стоманобетон - „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по РПМ от 2010” и БДС ЕN 1317; БЕТОН - Част 1 : Спец., свойства, производство и съответствие. Национално приложение на БДС EN 206-1:2002. Уч-те могат да бъдат бълг. или чужд. физ. и/или юрид.лица, които са извърш. поръчки с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка.Участн. да представят удост.за актуално състояние или ЕИК, за бълг. юрид. лице, докум. за регистр. на чужд.лице съобразно национ.му законод., а когато уч-кът е физ. лице док.за самоличност. Изискв. и доказ. за иконом.и фин.състояние на участниците в обществената поръчка: 1.Оборот от услуги като консултант в обл. на стр.сходен с предмета на ОП (стр. надзор в съотв. с посочените в ЗУТ ф-ции или анал.такива, за консул.у-ги, предост. в страната или др. държави, при стр. на АМ или авиописти и/или пътни съор. и/или пътища I,II и III клас от РПМ на България и/или на АМ и пътища с идентични характ. извън България) сумарно за посл.3г. /2010, 2011 и 2012/ не по-малко от 120 000 лв. без ДДС.В случай, че уч. е обединение, което не е юрид.лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от уч. в него. 2.За док. на иконом.и фин. си състояние участниците представят сл.документи: Заверено копие от сл.съставни части на год.фин. отчети за последните 3 финансови г./2010, 2011 и 2012/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2010, 2011 и 2012/ г.; заверено копие на отчетите за прих.и разх.за последните 3 фин./2010, 2011 и 2012/ г.; В случай, че участникът e посочил ЕИК, той има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя изисканите документи, ако тези обстоятелства са видими в Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства, невписани в Търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага", съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”; Информацията за оборота, сходен с предмета на поръчката се представя по образец- Пр. № 9; Изискв. за техн възможн. и квалификация посочени в Приложение В.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което се удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: --документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец, съгласно Прил.№ 14 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; Застр. полици за скл.застр.на основание чл.171 и чл.173 от ЗУТ. ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5.Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 4; 6. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 4.1; 7.Трудово-биографични справки – Приложение № 4.2.; 8. Оферта- Приложение № 5; 9. Декларация по чл.51, ал. 1, т.9 от ЗОП - Приложение № 6; 10. Списък на техн. оборудване за изп.на обществената поръчка - Приложение 7; 11. Декл. за непрекъснато разположение на ключовите спец. на обекта по време на целия стр.период - Прил. № 8; 12.Информация за оборота отуслуги като консулт. в обл. на изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката през последните 3 години – Прил.№ 9; 13. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката – Приложение № 10; 14. Проект на договор - Приложение № 11; 15. Документ за гаранция за участие в размер на 600 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 16. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 13; 17.Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ - Приложение 15; Нот. заверено пълном., когато офертата е подписана от предст. на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2013