Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обектът се намира в с. Трапоклово в две самостоятелни сгради и ще се реализира както следва: Първа сграда се използва за кметство и пенсионерски клуб с. Трапоклово. 1.Предвидени СМР в пенсионерски клуб: - Полагане на варо – циментова мазилка с готова смес; - Облицоване на стени с фаянсови плочи 20/30 см. Н – 1.50 м.; - Боядисване с латекс по стени и таван; - Настилка негланциран гранитогрес по под р-р 33.3/33.3 в т.ч. и замазка; - Доставка и монтаж на подов сифон ф50; - Доставка и монтаж на тоалетно гърне с ПВЦ казанче; - Доставка и монтаж на ал.врата 80/200; - Доставка и монтаж на умивалник, комплект със сифон и кран; - Доставка и монтаж на влагозащитено осветително тяло с енергоспестяваща лампа; - Доставка и монтаж на РР ф20, в т.ч. фитинги и испирателен кран; - Доставка и монтаж на кабел СБТ 2 х 2.5 мм; - Доставка и монтаж на ел.ключ и контакт. 2.Предвидени СМР в кметство с. Трапоклово: - Доставка и монтаж на РVC дограма, четирикамерна с двоен стъклопакет с 30 % отваряемост, в т.ч. демонтаж на съществуващи, монтаж на подпрозрачна дъска и обръщане; - Доставка и монтаж на комарник 1 м; - Доставка и монтаж на PVC врата с размери 345/260 см. с 50 % отваряемост в т.ч. демонтаж и обръщане; - Направа окачен таван от гипсовлакнести плочи на конструкция на височина 2,80 м. в това число и боядисване с латекс – бяла; - Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела 2 х 36 W; - Боядисване с летекс по стени; - Ремонт луминисцентно осветително тяло 2 х 18 W. 3.Втора сграда - помещава се „Здравна служба” с. Трапоклово и се предвиждат следните СМР: - Препокриване със стари керемиди върху дъсчена обшивка; - Подмазване на капаци по покрив, в т.ч. и 2 броя комина; - Очукване на вароциментна мазилка, в т.ч. изтъргване; - Изкърпване на външна вароциментна мазилка; - Боядисване с фасаген на фасади с височина до 6 м.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Трапоклово

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:Данни за лицето, което прави предложението - 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка;3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова;4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3. 5.Ценово предложение Образец № 4 ;6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:; 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.; 8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7.; Участниците следва да са реализирали оборот от ремонт на сгради, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си : Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":в размер общо не по-малко от 20000 лева(двадесет хиляди лева),без включен ДДС.9.Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника,които задължително включват:9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група,V категория,съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013г. по чл.23,ал.1.За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право,за което се представя документ,доказващ еквивалентното право и/или декларация,че чуждестранният участник притежава съответното право.Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи,поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл.3,ал.3 и ал.4 от Закон за Камарата на строителите).В случай,че участникът предвижда участие на подизпълнители,същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи,които ще извършват като подизпълнители.Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория.9.2.Декларация Образец №8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка,сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад),придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.Участникът следва да е изпълнил най–малко един договор с предмет аналогичен на настоящата поръчка.Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността,датата и мястото на строителството,както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.Не се допуска представянето на препоръки за договори,които не са посочени в декларацията.За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.З-ка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на сгради.10.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива),по образец Образец №9.11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Образец №10.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Образец №11;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14.Списък на документите,приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.З-ка:Към документацията се съдържа и Проект на договор-Образец №12,който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.З-ка:Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата,спазвайки чл.56,ал.2 от ЗОП,а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл.56, ал.3,т.1, т.2,т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларции по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg- Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2013