Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обшина Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Златина Петрова, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 89128, E-mail: petrova.z@berkovitsa.com, Факс: 00359 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Комплексна доставка на 1 бр. неупотребяван автомобил - ван за нуждите на „Домашен социален патронаж”, окомплектован с четири броя фабрично нови джанти, комплект зимни гуми и комплект летни гуми ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Комплексна доставка на 1 бр. неупотребяван автомобил - ван за нуждите на „Домашен социален патронаж”, окомплектован с четири броя фабрично нови джанти, комплект зимни гуми и комплект летни гуми ”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

23290 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предвижда се извършването на доставка на един брой нов неупотребяван лек автомобил с тип на купето ван /комби/, окомплектован с четири броя фабрично нови джанти, комплект зимни гуми и комплект летни гуми, при следните технически спецификации: 1. Брой места: минимум 2 2. Брой врати: минимум 3 3. Мощност на двигател: минимум 85 конски сили; 4. Двигател – бензин 5. Вид предавателната /скоростна/ кутия: 5 степенна механична 6. Комбиниран /смесен/ разход на гориво: не по-висок от 8.0 литра на 100 километра 7. Подсилено окачване 8. Антиблокираща система на спирачките и електронна система за подпомагане при екстремно спиране 9. Въздушна възглавница за водача 10. Триточкови предпазни колани, регулируеми по височина 11. Регулируеми по дължина предни седалки 12. Звукова сигнализация за забравени включени светлини 13. Осветление на багажното пространство 14. Система за бордова диагностика 15. Стандартно отопление и рециклиране на въздуха в купето 16. Заключване на капачката на резервоара 17. Механични странични огледала 18. Стоманени джанти 19. Стандартна резервна гума 20. Комплект четири зимни гуми 21. Комплект четири летни гуми 22. Гаранция – минимум 2 години без ограничение на пробега

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Максимална стойност на КО /комплексна оценка/ е 100 точки; Предлагана цена–К1 – 60 % (максимален брой = 60 т; Оценката по този показател се получава по формулата : К1 = (Сmin /Сi) х 60, където С min е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до оценка; Сi – оценката предложена от i-тата оферта; Срок за доставка в дни - К 2 – 40 % (максимален брой = 40 т.); Оценката по този показател се получава по формулата: К2 = (Dmin/Di) х 40 , където Dmin - минимален срок за доставка, Di- срок за доставка за i- тата оферта. Предлаганият срок за доставка не може да бъде по-кратък от 30/тридесет/ дни. Участници предложили оферти с по-кратки срокове ще бъдат отстранявани. Най-високата стойност на КО е определяща за класиране на участника на първо място.За нуждите на тази методика всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула се закръглят към втория знак след десетичната запетая.Крайното класиране и определянето на изпълнител на поръчката,ще се извърши, на база на получената комплексна оценка в низходящ ред,т.е.оферта,получила най-голям брой точки се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/11/2013 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРСР

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2013