Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Б я л а С л а т и н а ЕООД, гр. Бяла Слатина 3200 ул. Захари Стоянов № 1, За: Младен Иванов, РБългария 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 82335, E-mail: : mbal_bsl@abv.bg, Факс: 0915 82335

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина ул. Захари Стоянов №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.byala-slatina.com/section-153-profil_na_kupuvacha.html.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com/subsection-512-mbal_byala_slatina.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на компресиран природен газ /метан/ за отопление, по заявка на Възложителя за отоплителен сезон 2013-2014 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24321111 (KA01)

Описание:

Метан (За централно отопление )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

55 000 куб.м., разделени на периодични доставки и доставяни в бутилки с вместимост гарантираща работата на котела до следващата доставка на газ. Посоченото количество е ориентировъчно и възложителят си запазва правото да увеличи или намали посоченото общо количество, взависимост от потреблението си.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина, ул. Захари Стоянов №1

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите: Да притежават лиценз за търговия с пршродин газ– копие, заверено с подпис и печат от участника, с гриф „вярно с оригинала” Кандидатите следва да са в състояние да осигурят доставките в посочените срокове до склада на Възложителя, находящ се на територията на болничното заведение -гр. Бяла Слатина 3200 ул. Захари Стоянов № 1 –със собствен или нает транспорт. Изисквания към предмета на доставката : Горивото да отговаря на БДС. Всяка доставка трябва да бъде придружена със сертификат, удостоверяващ произхода и качеството на горивото. Изисквания към изпълнението: 1. Срок за изпълнение на поръчката от датата на сключване на договор с Изпълнителя, до края на отоплителния сезон 2013-2014 г 2. Място за изпълнение – склад на Възложителя находящ се на територията на болницата. 3. Срок на доставката –. до 24 часа, считано от изпращане на заявката. Заявката за доставка ще се извършва по факс, по телефон или по предварителен график 4.Стойността на транспорта е за сметка на изпълнителя. Газта се доставя в пакет бутилки до адреса на възложителя. Изпълнителят монтира с негови средства пакет бутилки на площадката за ползване. Бутилките трябва да са с вместимост, гарантираща работата на котела до следващата доставка на газ. Количеството на газта ще се измерва с разходомер. 5. Начин на плащане – по банков път, в 30-дневен срок след извършване на доставка, но не преди представяне на редовна фактура, копия от заявката и приемателно-предавателния протокол за извършената доставка.Фактуриране ще се извършва при всяка доставка. 6. Цената на доставяното гориво е крайна и следва да включва всички транспортни, митнически, ДДС и др. разходи до краен получател. 7.Цената на доставяното гориво след сключването на договора, ще се променя в случаите на промяна на цената за 1000 куб.м. на основния доставчик на метан Булгаргаз” ЕАД, със същото процетно увеличение или намаление. Не се допускат до разглеждане и съответно се отстраняват предложения, които не отговарят на изискванията на възложителя описани в настоящата покана

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите следва да се подават в деловодството на МБАЛ „Бяла Слатина ЕООД” в надписан, запечатан, непрозрачен плик и да съдържат: 1.ЕИК на кандидата, наименование, седалище и представляващ орган; адрес, телефон, факс, i-mail за кореспонденция 2.Удостоверение за актуално състояние 3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП- от всеки от управителите или членовете на управителните органи на участника 4.Сертификат за произход на предлаганият продукт; 5.Документи за лицензии и разрешителни за търговия с природен газ 6.Декларация за наличие на собствен или нает транспорт и съоражения /бутилкови групи и газо-регулаторна инсталация/необходима за изпълнение на поръчкката.7.Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия назначена от Възложител. Комисията ще класира кандидатите , след като установи съответствие на предложенията с предварително обявените условия в публичната покана. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор. При сключване на договора, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. За целите на оценяването ще се разглежда най-ниската цена за цялото прогнозно количество гориво, посочено от Възложителя

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2013