Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция "Архви", ул. Московска № 5, За: инж. Галина Обретенова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9400114, E-mail: g.obretenova@archives.government.bg,, Факс: 02 9801443

Място/места за контакт: Държавна агенция "Архиви"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.archives.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.archives.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата поръчка е закупуване на енергоефективни климатизатори с висока надеждност и ефективно качество. Климатизаторите трябва да бъдат нови, неупотребявани, от една марка и да отговарят на изискванията, съгласно Приложение № 1 – “Технически изисквания и спецификации”. Доставката и монтажа на климатизаторите следва да се извърши в срок до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. Наличният финансов ресурс е в размер на 32 000 лв. (тридесет и две хиляди лева) без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Минимален брой климатизатори 14, максимален брой 28.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на дирекция “Държавен военноисторически архив”, в гр. Велико Търново, ул. ”Христо Ботев ”№ 21

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно Приложение № 1 – “Технически изисквания и спецификации”; Съдържание на офертата: Всеки участник представя само една оферта, която следва да съдържа следните документи: 1. Единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за търговския регистър за юридическите лица и едноличните търговци; заверено от участника копие от документ за самоличност – ако е физическо лице или удостоверение за актуално състояние, съгласно чл. 24, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки; 2. Нотариално заверено пълномощно, когато участника в процедурата се представлява от упълномощено лице; 3. Административни сведения за участника и данни за наличие или липса на регистрация по Закона за данък добавена стойност; 4. Кратко представяне на участника; 5. Списък на договорите за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., (поне по един за всяка от посочените години), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - минимум една; 6. Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта) в оригинал. Предложението за изпълнение на поръчката следва да отговаря на техническите изисквания и спецификации към климатизаторите, посочени в Приложение № 1 – “Технически изисквания и спецификации” и на изискванията на Възложителя за качество и изпълнение на поръчката. Офертата да съдържа предложение на възможност за авариен сервиз, време за реакция не по-късно от 48 часа от подаване на заявката от Възложителя, срок за цялостно изпълнение на поръчката и срок за валидност на офертата не по-малък от 45 календарни дни; 7. Сертификат за произход или друг еквивалентен документ, издаден от производителя; 8. Декларация (свободен текст) за наличие на сервизна база с възможност за реакция при повреда до 48 часа, с посочен адрес, персонал (мобилни сервизи); 9. Документи, удостоверяващи квалификацията на специалистите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката (Доказват се с: писма / препоръки / сертификати / дипломи и други подобни (при наличие на такива), издадени на участника или/и на негови служители); 10. Технически паспорти на български език с пълни технически данни и характеристики на изделията; 11. Декларация в оригинал, подписана от участника за извършен оглед на обекта по образец - Приложение № 2; 12. Декларация в оригинал за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 от ЗОП по образец - Приложение № 3; 13. Декларация в оригинал за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП по образец - Приложение № 4; 14. Ценово предложение по образец - Приложение № 5 – поставено в отделен плик с надпис „Ценово предложение”. В ценовото предложение следва да е посочена: единична цена за всеки един от предложените климатизатори, единична цена за монтаж на всеки един от климатизаторите, общата стойност за изпълнение на поръчката без ДДС, както и обща стойност с ДДС. В нея участникът следва да е съобразил и включил всички дейности, свързани с изпълнението на поръчката. Документите от т. 1-14 се поставят в непрозрачен и запечатан плик и върху него следва да са изписани пълното наименование на участника, адрес за телефон, по възможност факс и електронен адрес за кореспонденция, както и текста „ОФЕРТА ЗА: “Доставка и монтаж на енергоефективни климатизатори (инверторни климатици) за работни помещения и архивохранилища в административна сграда на дирекция “Държавен военноисторически архив” (ДВИА), в гр. Велико Търново, ул. ”Христо Ботев ”№ 21.” Офертата се подава на български език. Изключение могат да се правят за копията от проспекти, брошури и специфична техническа документация. Участник предложил климатизатори, които не отговарят на технически изисквания и спецификации или е предложил цена, по-висока от максималната прогнозната стойност за поръчката ще бъде отстранен от участие. До оценяване и класиране се допускат само оферти, които отговарят на всички изисквания на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Приложение № 1 – “Технически изисквания и спецификации”; 2. Приложение № 2 – Декларация от участника за извършен оглед на обекта (образец); 3. Приложение № 3 - Декларация чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 от ЗОП(образец); 4. Приложение № 4 - Декларация чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец); 5. Приложение № 5 - Ценово предложение (образец). Посочените приложения могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавна агенция "Архиви", раздел "Новини", рубрика "Обществени поръчки". Условия за сключване на договор за обществена поръчка:1.Свидетелство за съдимост на лицето/лицата, представляващо/и участника; 2.Удостоверение от Национална агенция за приходите за липса на данъчни и осигурителни задължения към датата на сключване на договора; 3.Удостоверение от общината за липса на задължения по Закона за местните данъци и такси; 4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице; 5.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2013