Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обшина Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Златина Петрова, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 89128, E-mail: petrova.z@berkovitsa.com, Факс: 00359 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на „Домашен социален патронаж”, Берковица”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39314000

Описание:

Оборудване за промишлена кухня


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на 8 бр. професионално кухненско оборудване: Печка електрическа с 6 плочи, фурна и отоплител;Пекарна електрическа с 3 фурни; Котлон газов с 2 горелки и отворен шкаф; Тиган електрически обръщателен; Планетарен миксер 10литра за теста с 3 накрайника; Зеленчукорезачка -3000-2500 - комплект с 5 ножа; Картофобелачка и Бойлер 200 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20745 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предвижда се извършването на доставка и монтажа на професионално кухненско оборудване, по технически спецификации, определени от възложителя

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Максимална стойност на КО /комплексна оценка/ е 100 точки; Предлагана цена–К1 – 60 % (максимален брой = 60 т; Оценката по този показател се получава по формулата : К1 = (Сmin /Сi) х 60, където С min е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до оценка; Сi – оценката предложена от i-тата оферта; Срок за доставка в дни - К 2 – 40 % (максимален брой = 40 т.); Оценката по този показател се получава по формулата: К2 = (Dmin/Di) х 40 , където Dmin - минимален срок за доставка, Di- срок за доставка за i- тата оферта. Предлаганият срок за доставка не може да бъде по-кратък от 30/тридесет/ дни. Участници предложили оферти с по-кратки срокове ще бъдат отстранявани. Най-високата стойност на КО е определяща за класиране на участника на първо място.За нуждите на тази методика всички дробни числа,които могат да се получат при прилагане на съответната формула се закръглят към втория знак след десетичната запетая.Крайното класиране и определянето на изпълнител на поръчката,ще се извърши, на база на получената комплексна оценка в низходящ ред,т.е.оферта,получила най-голям брой точки се класира на първо място. Оценката по показател: Предлагана цена - К1, е общата сумарна цена образувана от сбора на всички предложени цени за 8 бр. кухнеско оборудване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2013 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРСР

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2013