Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811, E-mail: annadimitrova@rta.government.bg, Факс: 02 9863040

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://192.168.168.8/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Техническа поддръжка на съществуващата инфраструктурата за комуникация с европейската мрежа на Tachonet във връзка с използването на персонализирани карти с чип за дигитални тахографи в Република България.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000, 72000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническото задание Приложение 1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на предмета поръчката трябва да съответства на техническите изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката, подробно описани в Приложение № 1

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите са: 1. Техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката с относителна тежест 50% 2. Предлагана цена с относителна тежест 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: 1. Предложение за изпълнение на поръчката, което да отговаря на Техническите изисквания на възложителя, посочени в Приложение № 1; 2. Ценово предложение; 3. Данни за оферента; 4. Документите посочени в списъка (Приложение № 3); Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в делеводството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Техническа поддръжка на съществуващата инфраструктурата за комуникация с европейската мрежа на Tachonet във връзка с използването на персонализирани карти с чип за дигитални тахографи в Република България" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Неразделна част от настоящата покана са следните приложения: 1. Технически изсквания за изпълнение на поръчката (Приложение № 1) 2. Образец на сведения за участника (Приложение № 2) 3. Списък с документите, които участникът трябва да приложи към офертата си (Приложение № 3) 4. Методика за оценяване на офертите (Приложение № 4) 5. Образец на ценово предложение (Приложение № 5)

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2013