BG-БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: ИВАН АНГЕЛОВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 0884 302342, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Зимно поддържане, снегопочистване, опeсъчаване на заледени участъци, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови за периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63712200, 90620000, 90630000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Братя Даскалови, предмет на обществената поръчка, се включват почистване на сняг и лед и опесъчаване със специализирана техника и машини на пътища от общинската пътна мрежа, подготовката им за безопасна експлоатация при зимни условия, както и поддържането на непрекъсната проходимост и безопасно движение на пътните превозни средства през зимният период. Общата дължина на пътната мрежа подлежаща на зимно поддържане и снегопочистване е 63,6 км. Подробни данни за подлежащите на зимно поддържане и снегопочистване общински пътища са посочени в Техническо задание. Срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 31.12.2014 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38166 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Участниците в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка е необходимо да имат опит в областта на зимно поддържане и снегопочистване на пътища. Минимални изисквания за доказване на опит - участникът следва да има изпълнен минимум 1 /един/ договор с предмет зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа, изпълнен през последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.), придружен от препоръка за добро изпълнение. - Необходимо е участника да притежава минимум следната техника - трактор (автомобил) със снегоринно гребло - 2 бр.; опесъчител - 2 бр.; товарачна машина – 1 бр. В офертното предложение, участниците следва да предложат цена (без включен ДДС), формирана като окончателна, твърда цена. В посочената цена следва да са калкулирани всички разходи за точно и качествено изпълнение на възложената работа . Цената следва да бъде посочена, като стойност по отделно за дейностите: «Снегочистване », «Товарене и опесъчаване» като стойността на услугата е определена в „Лева за един километър (без вкл. ДДС)” . Плащането ще се извършва по реда и при условията на проекта на договор. Офертното предложение се оценя по обща стойност за снегопочистване и опесъчаване без ДДС в лв./км. Представената от участниците оферта следва да съдържа, предложение за изпълнение на изискванията към предмета на обществената поръчка и да бъде придружена с: - Идентификационен номер (БУЛСТАТ) или единен регистрационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР; Копие, заверено от кандидата, от документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана. - Списък на документите представени в офертата на кандидата - образец №1. - Административни сведения - образец №2. - Доказателства за техническите възможности на кандидата-Декларация за наличие на техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката – образец №3. - Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката –образец №4. - Списък на договори за сходни услуги,изпълнени през предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.)- образец №5. - Декларация за осигуряване на дежурни транспортни средства и правоспособни водачи за срока на договора - образец №6. - Декларация за осигуряване на необходимите материали за дейността - образец №7. - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - образец №8. - Декларация за ползване на подизпълнител - образец №9. - Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - образец №10. - Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - образец №11.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана, документацията и образците на документи, свързани с поръчката са публикувани на посочения интернет адрес в профила на купувача http://www.bratia-daskalovi.com/. Офертата се представя в здрав, запечатан непрозрачен плик /като върху плика е необходимо да се посочи името на поръчката и подателя/ от Участника или от Упълномощен от него представител в Центъра за услуги и информация на Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2013