Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), ул. “Съборна” № 2,, За: инж.Надя Николова, Рупеблика България 1000, София, Тел.: 02 9882406, E-mail: admin@naim.bg, Факс: 02 9882405

Място/места за контакт: ул. “Съборна” № 2,

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.naim.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В изпълнение на проект „ НИАР-Кабиюк: Комплексно интердисциплинарно изследване на една от извънстоличните владетелски резиденции (аул) на Първото българско царство”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” с референтен номер FFNNIPO_12_00930 и провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет „Доставка на фотоапаратура и обучение на лицата ползващи техниката” и съгласно техническа спецификация – Приложение 1 към документацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38650000

Описание:

Фотографско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция № 1: „Доставка, конфигуриране и пускане в действие на компютърни конфигурации и периферии” - 1 работна станция, 1 преносим компютър,4 графичен таблет,2 скенера и 1 мултифункционално устройство 1 бр. радиохеликоптер с фотоапарат; 2 бр. цифров огледално-рефлексен фотоапарат; 2 бр. макрообективи ; 2 бр. Обектив 18-55 мм;2 бр. обектив 55-200;2 бр. стативс хоризонтално рамо и обучение

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. “Съборна” № 2

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 3.2.1 Икономическо и финансово състояние 3.2.1.1 Участникът трябва да има общо приходи от извършени доставки сходни с предмета на поръчката за последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата в размер на минимум прогнозната стойност на поръчката. 3.2.1.2. Под „извършени доставки, сходни с предмета на поръчката” се има предвид доставки на фотографска техника. 3.2.2 Технически възможности и квалификация 3.2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертата най-малко един договор, включващ доставка на преносими компютри, придружен от препоръка за добро изпълнение. 3.2.2.2 Под „изпълнен договор” се разбира договор, чийто срок за изпълнение е приключил към крайния срок за подаване на офертата и стоките са доставени и приети от възложителя / получателя по договора. Гаранционният срок по договора, ако има такъв, не се включва в срока за изпълнение. 3.2.2.3. Участникът да декларира, че предлаганата техника, съгласно техническата оферта, е оригинална, нова и неупотребявана и отговаря на международните стандарти за безопасност. 3.2.2.4 Участникът в настоящата процедура трябва да е оторизиран от производителя на техниката да предлага неговите продукти, за които кандидатства. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Радиохеликоптер с фотоапарат Четири роторен – вертикално излитащ и кацащ хеликоптер с основни характеристики : - четири, електродвигатели - GPS антена - прецизен контрол на ориентацията на полета - максимално време на полет 20 min - възможност за пренасяне на до 200g полезен товар - диаметър <= 1m - управление на zoom на камерата и др. - Li-polymer акумулаторни батерии 4s, 14.8V, 5000 mAh и с включени : 1. Радио управление с телеметричен модул - за получаване на пълен статус на летателния апарат (ниво на батерия, качество на приемане на телеметричните данни, ориентация, височина, GPS-позиция, използвано време за полет) - връзка с компютър и софтуер за визуализация на полетни данни 2. Аналогов видео приемник - работен обхват 2.4 GHz - 8 канала на работа - композитен видео изход за връзка с монитор 3. Аналогов видео предавател - работен обхват 2.4 GHz - 8 канала на работа - изходна мощност 500 мВт 4. Цифров фотоапарат > 10MPx приставка за монтаж с компенсация на наклона дистанционно управление 5. 1.4 мегапикселови очила Цифров огледално-рефлексен фотоапарат 16,2 M CМОS 23,6 x 15,6 мм 3.0" LCD 921 000 т FULL HD Видео клип 1920 x 1080 24, 25, 30 к/сек Чуствителност от 100 до 25600 ISO 3 инчов подвижен LCD дисплей с 921 000 точки 11 точков автофокус с 3D tracking функция 4 к/сек. серийна снимка Кроп фактор 1,5 х AF зони 11-точков AF (1 кръстосана точка) Скорост на затвора B/30сек. до 1/4000 сек. Серия До 4 к/сек. Буфер при RAW; чанта, карта 8 GB Class 10 филтър UV+PROT 52mm X-синхрон До 1/200 сек. ISO 100 до 25600 Макрообектив Съвместимост с предлаганият продукт по т.2 с характеристики: Минимално разстояние - 0.162 м Фок. разст.(екв.на 35мм филм): 60 мм Резба за филтър: 52 мм 40-милиметров макрообектив с действително доближаване до обектите с отношение на възпроизвеждане 1:1 Обектив 18-55 mm Съвместимост с предлаганият продукт по т. 2 Обектив 55-200 mm Съвместимост с предлаганият продукт по т. 2 Статив с хоризонтално рамо Многофункционален статив с хоризонтално рамо, за студийно и външно снимане. Възможност за използване на единия крак като монопод или туристическа щека. Кука за аксесоари и тежести Три различни ъгъла на позициониране на краката Метални шпайкове.Калъф

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя – НАИМ-БАН - http://www.naim.bg/, l ,в раздел“ Обяви „. На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, визата за проектиране, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор. Документите са представят в срок до 16:00 часа на 25.10.2013 г. в непрозрачен плик, като на него се отразява адрес за кореспонденция, тел./факс или E-mail на участника и предмета на поръчката. В него се поставят в отделни запечатани непрозрачни пликове: • Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – съдържа изброените документи в т. 7.1 • Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържа изброените документи по т. 7.2 –Приложение 8 • Плик №3 с надпис „Предлагана цена” - съдържа изброените документи по т. 7.2 . Приложение № 9. Няма да се разглеждат ценови оферти на участници които не са представили всички изискуеми документи и техническата оферта на участника не покрива изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/10/2013