Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Гергана Борянова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173220, E-mail: g.boryanova@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция РПИБС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Допълнителни видове СМР във връзка с обслужване на урбанизираните територии, прилежащи на път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“ от км 222+849.41 до км 224+400 – Вход и изход от локално платно, обслужващо имоти в участъка от км 223+960 до км 224+400 и заустване на напречни полски пътища по кадастралната карта, при изпълнение на реконструкцията на път I-9 Слънчев бряг – Бургас в участъка от км 222+849.41 до км 225+522.39“.Основанието за възлагане е необходимост от изграждане на входове и изходи за осигуряване на достъп до имотите по протежението на път I-9 Слънчев бряг-Бургас, участъка в който се изпълнява реконструкция, в местностите „Лахана“ и „Кошарите“ и изграждане на вход и изход към бъдещо локално платно в участъка от км 223+960 до км 224+400. Допълнителната проектна разработка е съобразена с бъдещото реализиране на обход Поморие, като направеното ново проектно решение в по-голямата си част е временно до изграждане на локалните платна на пътя. Разглежданият участък е връзка между проектирания обход на гр.Поморие и включването му в четирилентовия габарит на квартал Сарафово. Засукване на напречни полски пътища по кадастрална карта са:-ляво- км 223+190, км 224+050, км 224+400;-дясно -км 223+240. Включването се осъществява с дължина 70м при км 223+880, а изхода се осъществява при км 224+300, с дължина 190м. Отводняването в основния проект е решено с облицовани окопи с дренажи, допълнителното проектно решение е направа на ригола със широчина 60 см и включването й в към основната отводнителна система. Настилката за входа и изхода към локала е от следните пластове: -Плътен асфалтобетон – 4 см -Неплътен асфалтобетон – 6 см -Трошен камък – 36 см.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Технически спецификации 1.1. Приложимите технически спецификации по чл.30, ал.1, от ЗОП и нормативните актове, които поставят изисквания към СМР, които не са включени в техническата спецификация по т.1.1, както следва: - Закон за устройство на територията (ЗУТ); - Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; - Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; - Закон за пътищата; - Закон за задълженията и договорите. - Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване; - Наредба № 3 / 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО; - Наредба № 4 / 1995 г. за знаците и сигналите за БТПО; - Всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на дейностите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Уч-те могат да бъдат бълг. или чужд. физ. и/или юрид.лица, които са извърш. поръчки с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка.Участн. да представят удост.за актуално състояние или ЕИК, за бълг. юрид. лице, докум. за регистр. на чужд.лице съобразно национ.му законод., а когато уч-кът е физ. лице док.за самоличност. Изискв. и доказ. за иконом.и фин.състояние на участниците в обществената поръчка: 1.Оборот от стр.с предмет сходен с предмета на ОП (вкл. дог.за строит., сходен с предмета на поръчката - за ново строит., осн. ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътища от І, ІІ и ІІІ клас от РПМ, АМ, мостове, виадукти и други пътни съоръжения ) сумарно за последните 3г. /2010, 2011 и 2012/ не по-малко от 400 000 лв. без ДДС.В случай, че уч. е обединение, което не е юрид.лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от уч. в него. 2.За док. на иконом.и фин. си състояние участниците представят сл.документи: Заверено копие от сл.съставни части на год.фин. отчети за последните 3 финансови г./2010, 2011 и 2012/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 финансови /2010, 2011 и 2012/ г.; заверено копие на отчетите за прих.и разх.за последните 3 фин./2010, 2011 и 2012/ г.; Информацията за оборота, сходен с предмета на поръчката се представя по образец- пр. № 9; Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите се представят за всеки от тях; Изискв. за техн възможн. и квалификация посочени в Приложение В. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което се удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 120 календарни дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - копие от валидна полица за застраховка проф. отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ; -документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП;Споразумение по ЗЗБУТ. - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Прил.№ 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката: до 25 (двадесет и пет) календарни дни от датата на започване на дейностите по настоящия договор –„Вход и изход от локално платно, обслужващо имоти в участъка от км 223+960 до км 224+400 и заустване на напречни полски пътища по кадастралната карта“ по Наредба 3 от 31.07.2003г. на основния обект: „Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ /край обход Поморие – кв.Сарафово/ с изграждане на второ платно от км 222+849.41 до км 225+522.39 и е до датата на приключване на Строежа /Констативен акт обр. 15/, но не повече от 25 (двадесет и пет) календарни дни. ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Оферта- Приложение № 4 и попълнено КСС - Приложение А;График за изпълнение и Технологично - строит. програма; 6. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката през последните пет години – Приложение № 7; 7. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 11; 8. Информация за оборот от изпълнение на обекти сходни с предмета на поръчката през последните 3 години – Приложение № 9; 9. Декларации по Закона за защита на личните данни – Приложение № 10; 10. Трудово-биографични справки – Приложение № 11.1.; 11. Документ за гаранция за участие в размер на 2000 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 12. Декларация за запознаване с обекта - Приложение № 14; 13. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 15; 14. Проект на договор - Приложение № 16; 15. Списък на стр.машини и техн. оборудване за изп.на обществената поръчка - Приложение 17; 16. Декларация по чл.51, ал. 1, т.9 от ЗОП - Приложение № 17.1; 17.Списък на основните стр.продукти, които ще бъдат доставени за изпълнение на ОП - Приложение № 18; 18.Декларация удостов.възможността на у-ка за доставка на осн.стр.продукти - Приложение № 18.1; 19.Декларация, че у-ка има рег. в Центр.проф.рег. на Камарата на строителите; 20. Споразумение по ЗЗБУТ - Приложение № 20 - представя се при подписване на договора; 21. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2013