Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: Марин Вулев - управител "ВиК-П" ЕООД- 0886 313 139, инж.Димитър Бозаджиев - 0357/60064, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60064; 0357 60063, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за водоснабдяване на гр.Панагюрище”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42122100

Описание:

Помпи за течности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. помпен агрегат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Панагюрище,

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да е в състояние да изпълни доставката на помпен агрегат отговарящ на техническите характеристики и изисквания съгласно приложеното техническо задание. 2.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения-образец №1; 3.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки - образец №2; 5. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки - образец №3; 6. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец №4; 7.Референтен лист с номер и лице за контакт на реализираните проекти с този тип оборудване в страни от Европейския съюзи и извън него. 8.Офертен формуляр – образец №5 и приложение1 към офертния формуляр; Срок на валидност на офертата – не по малка от 60 дни.; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април”13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2013