Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието и науката”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Наредби, брошури, визитки, календари, тефтери, удостоверения, инструкции, формуляри, дипляни, сборници, плакати, стикери, речници, ведомствени фишове и резолюции, грамоти, покани, папки, картички, флаери, постери, каталози и др., съгласно Приложение № 1 от документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатаните материали се доставят на адреса на Възложителя или на друг/и адрес/и в рамките на страната, посочен/и от Възложителя в конкретна заявка по договора.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците: 1.1. Общи изисквания - за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, да е реализирал оборот от услуги, сходени с предмета на поръчката в размер на минимум 60000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС. Под „услуги сходни с предмета на поръчката” се разбират такива, свързани с извършване на предпечатна подготовка и отпечатване на материали.1.2. Всеки участник представя справка за оборота на участника, реализиран от предоставянето на сходни услуги за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, попълнена съгласно образеца, приложен към настоящата документация. 2. Всеки участник трябва да представи следните доказателства, удостоверяващи техническите му възможности и квалификация: 2.1. Списък на договорите с предмет, сходен с предмета/обхвата на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано до крайния срок за получаване на оферти, който следва да съдържа информация за: датата на сключване и датата на прекратяване на договорите; стойността на договорите; данни за възложителя, с посочване на лица за контакт и координати за връзка с тях, попълнен съгласно образеца, приложен към настоящата документация. Участникът трябва да е изпълнил успешно не по-малко от два договора през последните три години, с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите; участникът трябва да разполага с препоръки /референции/ за добро изпълнение на поне два договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, относно качеството на извършените услуги. 2.2. Най-малко 2 референции (препоръки) за добро изпълнение за договори за услуги, сходни с предмета/обхвата на поръчката, посочени в списъка на договори относно качеството на отпечатаните материали. 2.3. Копие от сертификата за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. 2.4. Справка за техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, попълнена съгласно образеца, приложен към настоящата документация. 2.5. Документи за собственост или договор за наем и др., удостоверяващи, че участникът разполага със собствена или наета полиграфическа база за срока на изпълнение на поръчката. 2.6. Копие от сертификати/документи, удостоверяващи собственост на лицензиран софтуер за предпечатна подготовка. 2.7.Участникът трябва да разполага с минимум ключов персонал за изпълнение на поръчката (собствен или нает), състоящ се от не по-малко от 2 (двама) експерти с доказана квалификация и опит, с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър” в областта на полиграфията, или друга специалност, съответстваща на дейностите по предмета на поръчката, и минимум 3 години професионален опит в областта на полиграфическото производство. 2.8. Списък на предложения екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката, с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице, образователната и професионална квалификация на всяко от тях. 2.9. Документи, удостоверяващи за всяко от лицата на екипа (прилагат се заверени копия): – образованието и квалификацията (за всяко от лицата се прилагат копия от дипломи за завършено образование, сертификати за допълнителна квалификация и др.); – професионалния опит (за всяко от лицата се прилагат заверени копия на документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства (напр. копия от трудови книжки, служебни книжки, копия от граждански и трудови договори и др.); – автобиографии на членовете на екипа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка една оферта трябва да съдържа: 1. Общи документи 1.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен ЕИК участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат копие на еквивалентен документ за първоначална съдебна регистрация и актуално състояние на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документът на чуждестранните лица се представя и в официален превод на български език. 1.2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 1.3. Документ за потвърждаване готовността за изпълнение на поръчката, озаглавен „Оферта” - Образец № 1; 1.4. Административни сведения за участника – Образец № 2. 1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - Образец № 3.; 1.6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Образец № 4; 1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако е приложимо -Образец № 5; 1.8. Справка-декларация за финансово и икономическо състояние - Образец № 6; 1.9. Списък-декларация за изпълнените през последните три години договори, сходни с предмета на поръчката - Образец № 7, придружени от референции за добро изпълнение; 1.10. Справка за техническото оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката - Образец № 8; 1.11. Списък на предложения екип за изпълнение на поръчката - Образец № 9; 1.12. Декларации на участниците в екипа - Образец № 10; 1.13. Ценова оферта - Образец № 11; 1.14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Проект на договор Финансиране - средствата за изпълнение на заявките по договора ще се осигуряват от бюджетите на съответните проекти, изпълнявани от Министерството на образованието и науката, както и от държавния бюджет. Офертата се представя в запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката. Офертата и всички документи в нея се подписват от законния представител на участника или упълномощено от него лице.Публичната покана и приложените към нея документи за участие са достъпни и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МОН на адрес: http://www.mon.bg. - Профил на купувача. Място за подаване на офертите: гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А Министерство на образованието и науката деловодство, ет. 1, стая № 1. Срок на валидност на офертата: 90 календарни дни. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% от прогнозната стойност без ДДС, която се представя преди сключване на конкретния договор, в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметката на МОМН за гаранции: IBAN BG 85 BNBG 96613300149101 при БНБ - ЦУ; - неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност, съгласно условията на договора за възлагане на обществената поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2013