Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Йоанна Алексиева, Република България 1000, София, Тел.: 029217 551, E-mail: j.alexieva@mon.bg, Факс: 029217 658

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН - Социални умения - Обучение в три части: Невро-лингвистично програмиране, Презентационни умения и Емоционална интелигентност”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект ЦА 12-22-80/21.05.2013 г. "Повишаване квалификацията на служителите от МОМН чрез специализирано обучение"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение за експерти на възложителя се състои от три части: 1. Невро-лингвистично програмиране – индикативен брой на обучаваните 14 души 2. Презентационни умения – индикативен брой на обучаваните 12 души 3. Емоционална интелигентност – индикативен брой на обучаваните 23 души Обучението се извършва на групи. Всяка група е максимум до 15 (петнадесет) души. Допуска се един служител да премине през повече от една част от обучението. Обучението следва да се проведе в посочения срок. Обучението следва да се проведе в 3 (три) последователни работни дни. Форма на обучение – присъствена. Продължителността на обучението по всяка част е 5 (пет) часа. Един час е с продължителност от 45 (четиридесет и пет) минути. Осигуряване на учебни материали с включена информация за теоретичната и практическата част на обучението за всеки обучаван. След приключване на обучението 1 (един) комплект от учебните материали остава за възложителя. 4. Изготвяне на учебна програма по съответните теми на обучението. Програмата подлежи на одобрение от страна на възложителя. 5. Обучението се провежда на територията на град София, в осигурена от изпълнителя зала с осигурено персонално работно място и оборудвана с необходимото за провеждане на обучението оборудване - мултимедия, флипчарт и др. 6. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да осигури техническа поддръжка на техниката по време на самите обучения и да има бърза реакция и готовност за подмяна при настъпване на техническа повреда или друга неизправност на използваното оборудване в рамките до 2 (два) часа след настъпване на събитието. 7. Залата за обучение трябва да бъде визуализирана по подходящ начин с плакати и/или информационни табели, предоставени на изпълнителя от възложителя, съгласно изискванията за информация и публичност на Оперативна програма „Административен капацитет“. 8. Осигуряване на поименни сертификати или еквивалентни документи за обучаваните, служители на възложителя, успешно преминали обучението. 9. Участникът, избран за изпълнител, следва да изготвя присъствени списъци за всяко проведено занятие, които да се предоставят на възложителя. 10. Участникът, избран за изпълнител, предоставя на възложителя най-малко по една групова снимка за всеки ден от обучението в цифров вид. 11. Участникът, избран за изпълнител, провежда анкета за степента на удовлетвореност на обучаващите се, по образец, одобрен от възложителя, и предава анкетните карти на възложителя. 12. Участникът, избран за изпълнител, осигурява един титуляр и един резервен експерт – обучител, с необходимата квалификация и опит за провеждане на обучението, предмет на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците: 3.1 Участникът следва да е реализирал оборот от предоставяне на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката не по-малък от 27 999,99 (двадесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и 99 ст.) лева без ДДС общо за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за специализиран оборот се прилага към обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Информация за оборота следва да бъде представена общо за обединението, като се представя само от участниците в обединението, чрез които се удовлетворяват изискванията. 4. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците: 4.1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 2 (два) договора, сходни с предмета на обществената поръчка. Когато участникът е обединение или ползва подизпълнител, изискването се отнася общо за обединението или за дела на подизпълнителя. Участникът трябва да е обучил през последните три години (2010г., 2011 г. и 2012 г.) по същите или идентични курсове най-малко 20 души. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбират такива, свързани с организация, подготовка и провеждане на обучения. 4.2.Участникът следва да осигури един титуляр и един резервен експерт – обучител, който ще участва в изпълнението на поръчката. Обучителите следва да притежават висше образование по „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Психология“, „Социология, антропология и науки за културата“ или от друго сходно професионално направление. Да са провеждали обучение по посочените теми и/или сходни до тези теми, най-малко 3 години. 4.3. Участникът трябва да представи лиценз от Националната агенция за провеждане на професионално образование и обучение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ следния надпис:„До Министерство на образованието и науката За участие в процедура по реда на Глава осма „а” на ЗОП с предмет:„Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН -Социални умения - Обучение в три части: Невро-лингвистично програмиране, Презентационни умения и Емоционална интелигентност” по проект „Повишаване квалификацията на служителите от МОМН чрез специализирано обучение“, Договор № ЦА12-22-80/21.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Име на участника, адрес и лице за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail. Участникът да приложи към офертата си: -заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран по реда на ЗТР); копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ (в официален превод на български език), издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. -Справка-декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката дейности съгласно Приложение №5 -Справка – декларация съгласно образец Приложение № 4, в която са описани поне 2 (два) договора, изпълнени през последните 3 години (2010 г., 2011 г. и 2012г.)., считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всеки от които да включва дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, като изрично се посочва броя на обучените хора. -справката задължително се прилагат препоръки/референции за добро изпълнение на описаните в нея договори, които минимално съдържат: дата на издаване; име на възложителя на услугата; предмет на договора; неговата стойност; брой обучавани; дата на сключване и изпълнение; обстоятелства дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения. Договори в процес на изпълнение или за които не са приложени препоръки/референции или заверени копия от тях, няма да бъдат приемани. -Професионални автобиографии, съгласно образец Приложение № 7 на посочените в списъка лица; - Декларации от лицата за съгласие да участват при изпълнението на поръчката, за тяхната приоритетна ангажираност и за вярност на представените данни, съгласно образец Приложение № 8; - Заверени копия от документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация за всяко едно от лицата, в т.ч. заверени копия от дипломи, удостоверения/свидетелства за придобити допълнителни умения, сертификати и др.; - Заверени копия от документи, удостоверяващи професионален опит на всяко едно от лицата, в т.ч. трудови, служебни, осигурителни книжки, референции/служебни бележки/препоръки от предишни работодатели/възложители на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени граждански договори за сходни услуги или други подходящи документи, доказващи минималните изисквания за съответния експерт. -лиценз от Националната агенция за провеждане на професионално образование и обучение -списък-декларация (Приложение № 6) на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване на дейността, за която се предлага всяко лице, образователната степен и професионална квалификация на всяко от тях. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни. Гаранция за участие и за изпълнение не се предвижда.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2013