Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Анна Димитрова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308811, E-mail: annadimitrova@rta.government.bg, Факс: 02 9863040

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПОФСД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на охранителни услуги на имотите, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имуществото в тях. Обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Изпълнителната Агенция „Автомобилна администрация” да стопанисва имотите с грижата на добър стопанин. Охранителната дейност включва осъществяването на физическа охрана и защита от противоправни посегателства, чрез сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

шестдесет и пет хиляди лева за период от една година за 29 /двадесет и девет/ имота/обекта на ИААА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към охранителната услуга: Осигуряване на непрекъсната, денонощна защита от противоправни посегателства в имотите, предоставени на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” както и на имуществото в тях. Кандидатът трябва да притежава необходимата сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност за наблюдение и контрол на охраняваните обекти. При получен сигнал за противоправно посегателство следва незабавно да бъде уведомена областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, като бъдат предприети необходимите мерки за запазване интересите на възложителя. При нанесени вреди в охранявания обект при изпълнението на договора за охрана изпълнителят поема пълна имуществена отговорност. Срокът за предоставяне на услугата е една година, считано от датата на сключване на договора за възлагане на изпълнението. II. Изисквания към кандидатите: 1. Да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна или за територията на областта, на която е разположен съответният обект/имот. Това изискване не се отнася за областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. 2.Да извършват дейността с лица, които имат издадени разрешителните за носене и употреба на огнестрелно оръжие съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и че дейността ще бъде осъществявана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му - отнася се само за охраната на обект/имот, описан под № 26 в приложение № 1. 3. Участникът да има валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 за предоставяне на услугите, предмет на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството на името на участника 4. Да имат сключени и изпълнени поне три договора за същите или аналогични услуги през последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Приложение № 2 - Методика за оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертите следва да съдържат: 1. списък на приложените документи, подписан от участника; 2. информация за участника: фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК/код по БУЛСТАТ, данни за вписване в търговския регистър/ номер на фирмено дело за съдебна регистрация, от кого се представлява участникът, телефон за връзка, факс, e-mail. 3. срок на валидност на офертата; 4. предложение за изпълнение на поръчката; 5. срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителната техника и техническите системи за сигурност в обектите/имотите на Възложителя, посочени в Приложение № 1; 6. ценово предложение; 7. предлаган срок за плащане от възложителя след подписването на приемно-предавателен протокол, удостоверяващ точното изпълнение на доставката и издаване на данъчна фактура от участника (не по-кратък от 60 дни). 8. референции за добро изпълнение от контрагенти по договори със същия или аналогичен предмет; 9. декларация относно времето за реакция при възникване на сигнал за противоправно посегателство. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. Неразделна част от настоящата покана са: 1. Списък на обектите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (Приложение № 1); 2. Методика за оценка на офертите (Приложение № 2) Приложенията са публикувани на интернет сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bg - Раздел "Профил на купувача". За изпълнение на услугата се изисква определена професия съгласно чл. 13 от Закона за частната охранителна дейност и чл. 76 от ЗМВР. При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документите и декларациите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, при спазване на условието на чл. 48, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2013