BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: Димитър Бозаджиев - 0357 60064; Златка Рупова - 0357 60063, rupova_zr@abv.bq, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Панагюрище и републикански пътища в чертите на гр.Панагюрище за оперативен сезон 2013/2014 година”, включващо снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа IV клас с обща дължина 40,30 км. и републиканска пътна мрежа в чертите на гр.Панагюрище: Път ІІ-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера от км 80+968 до км 84+492 с обща дължина 3,524 км.и Път ІІІ-801 Белица-Панагюрище-Стрелча от км 51+404 до км 54+715 с обща дължина 3,311 км.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените средства за съответният експлотационен сезон.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинска пътна мрежа и републикански пътища в чертите на гр.Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката трябва да бъде изпълнена качествено, съгласно всички нормативни изисквания действащи в страната, касаещи заложените в поръчката дейности. При изпълнение на поръчката да бъдат взети необходимите мерки за опазване на околната среда. 1.За последните три години, кандидатът трябва да е извършвал услуга от подобен на поръчката вид. 2.Кандидатът трябва да разполага с персонал и подходяща механизация за снегопочистване и опесъчаване, и извличане на закъсалите МПС, като посочи конкретно с какви машини ще работи. 3.Да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения/обр.1; 3.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4.Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /обр.2/; 5.Декларация по чл.47, ал.1,т.2-и 3 и ал.2 от ЗОП /обр.3/; 6.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /обр.4/; 7.Декларация за наличие на техническо оборудване /обр.5/; 8. Списък на технически правоспособните лица, които ще са отговорни за изпълнението на поръчката/обр.6/; 9. Списък на договори аналогични с предмета на поръчката изпълнени през последните три години/обр.7/; 10. Офертен формуляр /обр.8/; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април”13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2013