Версия за печат

BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община „Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, За: Росен Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04131 2271

Място/места за контакт: с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да изготви 3 броя документации за възлагане на обществени поръчки съглaсно Закона за обществени поръчки. Поръчката е с предмет „Избор на консултант за подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект: „Социална подкрепа за семейна заетост”, осъществяван съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 79111000, 79140000

Описание:

Юридически услуги
Юридически консултации
Други юридически консултации и услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвените документации, когато законът изисква това, трябва да отговарят на изискванията на чл. 28, ал.1 от ЗОП и да съдържат: РЕШЕНИЕ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, разработено на редактора на форми на Агенцията за обществени поръчки /АОП/; ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка, разработено на редактора на форми на Агенцията за обществени поръчки /АОП/; Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции (когато е приложимо); Указания за участие в обществената поръчка; Образец на офертата, както и указание за подготовката й; Оценителни листа; Технически спецификации; Показателите, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е “икономически най-изгодна оферта”; Проект на договор; Приложения- образци на документи. - Обявлението за обществената поръчка трябва да съдържа информацията предвидена в чл. 25 ал. 2 от ЗОП. Техническите спецификации за всяка обособена позиция (когато е приложимо) на обществена поръчка трябва да отговарят на изискванията на раздел IV „Технически спецификации” , чл. 30-чл. 33 от ЗОП; При изпълнение на предмета на поръчката да се спазват разпоредбите на ЗОП. Да се спазват принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация; Всички материали да съответстват и да бъдат съобразени с насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „РЧР”. - При промяна на нормативната уредба, свързана с предмета на поръчката, участникът се задължава да приведе изготвената документация за участие в съответствие с настъпилите промени. При необходимост, участникът, определен за изпълнител, в обществената поръчка се задължава да изготвя разяснения по документацията за участие, предмет на настоящата обществена поръчка и да ги предава на Възложителя, в 2 (двудневен) срок, считано от датата, на която е уведомен. - При необходимост, в случай на обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, участникът, определен за изпълнител в обществената поръчка се задължава да подпомага възложителя с изготвяне на становища до Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнението на предмета на поръчката, изпълнителят следва да се ръководи от изискванията на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Всички документации и приложими документи следва да отговарят на изискванията за публичност на проекти финансирани по ОП РЧР. Участниците следва да се запознаят, а определеният изпълнител и да се съобрази с всички приложими указания и изисквания на ОП РЧР. Последните могат да бъдат открити на електронната страница на Оперативната програма. Участниците и изпълнителят следва да отчитат обстоятелството, че изготвените документации следва да обслужат един общ проект, което предопределя тяхната свързаност и взаимозависимост. Изготвените документации следва да са свързани една с друга и да позволяват адекватно отчитане на разходи и дейности пред УО на ОП „РЧР”. Минималните изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците и минималните изисквания за технически възможности и квалификация на участниците са подробно разписани в документацията, която може да намерите в Профила на купувача намиращ се на интернет адрес: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий е икономически най-изгодната оферта. 2. Показатели за оценяване: (Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация – експертна оценка. (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Относителна тежест на показателите за оценяване: (ТП) = 70% (ФП) = 30%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и документацията за участие ще бъдат публикувани в сайта на Община Братя Даскалови в раздел "Профил на купувача" Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва: • Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договора - всеки участник трябва да направи задълбочен и точен анализ на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на обществената поръчка, заложени в техническата спецификация, излагайки своята концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се с характера и сложността на предмета на поръчката; • Описание на стратегията на участника - следва да съдържа изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за постигане на всеки от посочените в Техническата спецификация резултати с посочване на концепция за организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора. Следва да се изложи как участникът ще изпълни предмета на поръчката, съгласно насоките, указанията и условията на оперативна програма „РЧР“ Точките, които участниците могат да получат по техническия показател са съответно 100, 50 и 10, в съответствие с качествата на предложенията на участниците. Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула: Фп = (Смин * 100) / С Където: Фп е точковата оценка на финансовото предложение; Смин е стойност на най – ниското ценово предложение (без ДДС); С е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС). Методиката за оценка на офертите е подробно описана в документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2013