BG-С. АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛ. "СЪЕДИНЕНИЕ" №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, БЪЛГАРИЯ 2089, С. АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН. Прогнозната цена за изпълнение на поръчката е 55 000,00 лева без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90000000, 90500000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда
Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В С. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД).- Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ, както и копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. - Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата. - Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата, което да е нотариално заверено и в него задължително да е посочен представляващият обединението. - Справка “Административни сведения за участника” ;Декларация по по чл.47, ал.1, т.1, ал.2 от ЗОП; Декларация по чл.47, ал.1 ал.5 от ЗОП ;Декларация от участник по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за запознаване и приемане на условията в проекта на договора;Декларация за участие на подизпълнител;В случай, че участникът ще ползва подизпълнители, същите представят и Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на д-ра;Доказателства за икономическо и финансово състояние;Декларация за оборота от извършени дейности с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка (Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци) за последните 3 (три) години (2012г., 2011г., 2010г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - оригинал по приложения образец към настоящата документация (Образец №10);Минималното изискване: минимално изискуемият оборот на участника за извършени дейности с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци;Доказателства за технически възможности и/или квалификация;Списък на договорите за извършени дейности с предмет, подобен на предмета на поръчката (Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци), изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата;Списък с описание на техническото оборудване и механизация; за сметосъбиране и сметоизвозване – сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили,съобразно предложените съдове за извършване на услугата,за извозване на други отпадъци – товарен автомобил,документ за собственост на техниката или документ за наем на същата;Участниците следва да разполагат с:Разрешително и/или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по ЗУО и/или комплексно разрешително по ЗООС – доказва се с копие от документите;Лиценз за извършване на автомобилен превоз на товари – доказва се с копие от документа;Налични съдове за ТБО – доказва се с копие от фактура, договор за покупка/наем/лизинг. Минимум 2 броя специализирани автомобили – сметосъбирач (един основен и един резервен) - доказва се с копие от фактура, договор за покупка/наем/лизинг, копие от регистрационен талон. Валидна застраховка за професионална отговорност – доказва се с копие от документа;Валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2008 или еквивалент; система за управление на околната среда ISO 14001-2004 или еквивалент; сертификат OHSAS 18001-2007 или еквивалент, за дейностите, обект на поръчката - доказва се с копие от документитеРазработена методика за обслужване на улиците в Община Антон;Проект на договор, изготвен въз основа на образеца, приложен към настоящата документация;Техническо предложение за изпълнение на поръчката;Ценово предложение,Сметосъбиране и сметоизвозване на съдове за смет 360 /триста и шестдесет/с вместимост 240л.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

"Най-ниска цена"

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документите могат да се изтеглят от официалния сайт на Община Антон - www.antonbg.com Офертите за участие се подават в делеводството на Община Антон в посочения в документацията адрес и срок.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/10/2013