Версия за печат

BG-с. Хайредин, обл. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Васил Воденичарски", ул. Георги Димитров 112, За: Мариела Тодорова, България 3357, с. Хайредин, обл. Враца, Тел.: 09166-2242; 09166-2285, E-mail: sou_hairedin@abv.bg

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: souhairedin.eu.

Адрес на профила на купувача: http://souhairedin.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Откривам публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд и готови закуски за нуждите на СОУ „Васил Воденичарски“ Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“. Обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Определям прогнозна стойност на Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“ - - 30000 лв без ДДС 2. Определям прогнозна стойност на Обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас.- 9000 лв без ДДС Обща прогнозна стойност на обществената поръчка 39000 лв без включен ДДС. Обемът на доставките на храна за обяд за учениците на СОУ „Васил Воденичарски“ ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е възложени доставки.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Васил Воденичарски"

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Предлаганите хранителни продукти и готови закуски да съответстват на изискванията, посочени в утвърдената документация и приложенията към нея, в проекто-договора и специалните изисквания, посочени в т. 1 и 2 от настоящите условия. 1. Доставяните хранителни продукти и готови закуски следва да отговарят на следните изисквания: 1.1. Да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 1.2. Да се приготвят в обекти (за готовите закуски), регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 1.3. Да са приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 1.4. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 1.5. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 1.6. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 1.7. Да отговарят на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 1.8. Доставяните готови закуски следва да бъдат приготвяни съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 2. Доставки. 2.1.По обособена позиция 1 Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“ участникът, определен за изпълнител, доставя хранителни продукти в склада на възложителя на следния адрес: с.Хайредин, ул. «Георги Димитров»112 за хляба – ежедневно, а за останалите хранителни продукти – веднъж седмично. 2.2.По обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас- ежедневно. 2.3. Хранителните продукти и готови закуски се доставят предварително опаковани. Опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. ІІ. Изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците: 1. Всеки участник трябва през последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, да е реализирал оборот, който се отнася до предмета на поръчката по обособена позиция 1 не по-малък от 30000 по обособена позиция 2 не по-малък от 10000 по обособена позиция 1. В случай, че участникът е обединение се приема оборотът, реализиран от всички участници в обединението. 2. За доказване на икономическото и финансовото състояние всеки участник следва да представи: 2.1. Финансови отчети съгласно изискванията на Закона за счетоводството за 2010, 2011 и 2012 г. 2.2. Справка – декларация за общия оборот на участника за 2010, 2011 и 2012 г. и специфичния оборот, който се отнася до предмета на поръчката, т.е. оборота от дейност, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка съгласно Приложение № 3 към документацията. 2.3. Когато участникът е обединение, изпълнението на изискването по т. 4.1. се доказва общо за обединението, като всеки един от участниците в обединението представя съответните изходящи от него документи, а съответните показатели на всеки член се сумират, като по този начин се получава общата стойност за участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

souhairedin.eu http://souhairedin.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/10/2013