Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Валентин Трендафилов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: v.trendafilov@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция ОППО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на стоманобетонен подлез при км 365+780, с размери 3,00на 3,00 м при изпълнението на обект: „Допълнително проектиране и строежа на ПЪТ Е-85 (I-5) „КЪРДЖАЛИ-ПОДКОВА” от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Във връзка с необходимостта от осигуряване на пешеходен и автомобилен подход към гробището на с. Върбен, осигуряване безопасността на движение, както и необходимостта от връзка за преминаване на техника, хора и животни се налага изграждането на стоманобетонен подлез на обект Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова” при км 365+780, с размери 3,00 на 3,00m. Ситуационно оста на съоръжението пресича път I-5 под ъгъл 100 g. Съоръжението следва да се проектира и изпълни като монолитна затворена рамка от обикновен стоманобетон под насип. 1.Технически характеристики на път I-5: В района на ССП пътя се намира ситуационно в преходна крива, а нивелетно в права. Напречният наклон на пътя е променлив. Габаритът включва: В открит път на отстояние 10m преди и след прокара: •настилка – 11,00m •банкети – 2x1,25m При прокара: •настилка – 3,50m •тротоари – 2x1,25m 2.Технически характеристики на селскостопанския път: В обхвата на прокара, селскостопанският път се намира ситуационно и нивелетно в права с двустранен напречен наклон 5% навътре, като в зоната на крилата следва да се преоформи към напречния наклон на селскостопанския път преди и след съоръжението. 3.Технически характеристики на прокара: Прокарът следва да има минимален светъл височинен габарит 3,00m и светъл хоризонтален габарит 3,00m. Настилката в обхвата на съоръжението се изпълнява от стоманобетон. 4.Инженерно-геоложки условия: Съгласно инженерно-геоложкото проучване към основния проект за Път I-5 са установени следните геоложки пластове: •литоложки вид 3 – жълто-кафяви до кафяви прахови до прахово-песъчливи глини със скални късове. Категория земни почви. Откоси за изкоп: 1:1,5 на сухо и с укрепване под вода. Gдоп.=2,5 кг/см. 5.Конструкция на подлеза Конструктивната схема – монолитна затворена рамка със светъл отвор 3,0m, с гладко сечение на стените и плочите. Крилата – стоманобетонни подпорни стени. От източната страна са завърнати спрямо оста на селскостопанския път на 30g, а от северната са успоредни на оста на Път I-5. Всички бетонни повърхности в контакт с почва се обмазват с битум. Върху тротоарите следва да се предвидят необходимите ограничителни системи и стоманен парапет. Съоръжението се намира в район с VII степен на сеизмичност, според картата на сеизмичното райониране на България.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

90000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на СМР е 1 месец, считано от датата на подписване на протокол обр. 2А за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Срокът за представяне на Техническия проект на съоръжението за одобрение от Възложителя е 10 календарни дни, считано от датата на подписване на договора. Срокът на валидност на офертите е 90 дни от датата на подаването им.; Участник, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл. 101е,ал. 2 от ЗОП; -копие от валидна полица за застраховка професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ; -оригинал на гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която е в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, която е с валидност 12 месеца след датата на въвеждане на строежа в експлоатация. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение 15 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка:БНБ - ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD Изисквания и доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и квалификация на участниците са посочени в Приложение № 1 от настоящата Публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа:1.Заверено копие на док. за рег-я на участника, който не е посочил ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР, а когато е ф. л.-док. за самоличност. Когато уч. в процедурата е чужд. ф. или юр. л. или техни обед-я, док. се представя и в официален превод на бълг. език; 2.Оферта, съгл. Прилож. №3 ;3.Техн.предложение, съгл. Прилож. №5;4.Ценова оферта, съгл. Прилож. №6 , к/о се представя в отделен, запечатан непрозрачен плик; 5.Декл. по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгл. Прил. №7.1,7.2 и 7.3 , попълнени от л. съгл. ЗОП; 6.Декл., за инф. за оборота от дей., сх. с предмета на поръчката за последните 2010, 2011 и 2012 г. в зависимост от датата, на к/о уч. е учреден или е започнал дей-та си с посочване на оборота за вс. г. поотделно–Прилож. №8;7.Списък на осн. дог. за стр-во, сх. с предм. на поръчката (договори за изпълнение на ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация на пътища от І, II и ІІІ клас от РПМ, общинска пътна мрежа, автомагистрали, мостове, виадукти и други пътни съоръжения, с изключение на договори за пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗП) по обр.–Прилож. №8.1;8.Списък - декл-я на техн. оборудване за изпъл. на СМ дей-и, вкл. за изпитване и изследване, с к/о ще се осиг. контрол на качеството на изпъл. СМР (стр. машини и техн. оборудване за изп-е на ОП), съгл. Прилож. №9 ;9.Списък-декл. на осн. стр. продукти,к/о ще бъдат дост.за изп.на ОП,съгл. Прилож.№9.1;10.Декл. за осиг. на осн.стр. продукти в кол-ва и кач.,необх. за изп-е на ОП,съгл. Прилож.№9.2;11.Декл. за запознаване с обекта, съгл. Прилож. №10;12.Справка-декл. за проф. квалиф. на л., к/о ще бъдат заети с изпъл-то на поръчката Прилож. № 11;13.Проф. автоб-я на л., к/о ще бъдат заети с изпъл. на поръчката Прилож.№ 11.1;14.Декл. по ЗЗЛД,съгл. Прилож.№11.2;15.Декл. за непрек.разп-е на рък.служ-ли на обекта по време на целия стр. период,съгл. Прилож.№11.3;16.Декл. по чл. 56,ал.1,т.11 от ЗОП,съгл. Прилож.№13 (Инф. се предоставя от ИА ГИТ);17. Документ за гар-я за участие в оригинал. Гар-ята за участие се представя в една от сл. форми: банк. гар. по обр. съгл. Прилож.№14 или парична сума по сл. банкова сметка на Възложителя (адм. на АПИ):Банка: БНБ - ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD;18.Гар-я за изп-е на поръчката. Гар-ята за изп-е се представя в една от сл. форми: банкова гар-я по образец съгл. Прил. №15 или парична сума по сл.банкова сметка на Възложителя (адм. на АПИ): Банка: БНБ-ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD;19.Проект на Договор, съгл. прилож.№ 16; 20.Обр. на Спор-е в съотв. със ЗЗБУТ, съгл. Прилож. №16.1;21.Декл. за запознаване с усл. на проекта на д-р за ОП– Прилож. №16.3;22.Декл. за осиг. на разр-е за пребиваване, съгл. Прилож. № 17;23.Декл. за солидарна отг., съгл. Прил. №20;24.Декл. за рег-я в ЦПР на камарата на стр-лите за изп. на строежи от съотв. категория или екв. док. за чужд. л.,съгл. Прилож. №21. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/10/2013