BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура"-Областно пътно управление-Благоевград, ул."Тодор Александров" №21, За: Христо Стоянов Атанасовски - Директор, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 073 884688, E-mail: opu_blgr@mail.bg, Факс: 073 884692

Място/места за контакт: Областно пътно управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.bg/publichni_pokani.php..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски и строително-монтажни дейности на обект: "Път ІІІ-109 "І-1 - Мелник" - изграждане на нова обезопасителна стоманобетонова стена с височина 2,50-3,50м и дължина 80 /осемдесет/м при км 10+800 в ляво".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 71322000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на проучвателно-проектантски и строително-монтажни работи за изграждане на нова стоманобетонова стена с височина 2,50-3,50м и дължина 80 /осемдесет/ м. В проекта да се предвидят следните видове СМР: изкопни работи, подложен бетон, кофражни работи, армировка, бетонови работи и обратен насип. Стената да бъде разделена на ламели.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

80000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Благоевград, община Сандански, републикански път ІІІ-109, при км 10+800 в ляво.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Уч-ците. могат да бъдат бълг. или чужд.физ. и/или юрид.лица, които са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата.Уч-ците. да представят удост.за акт.състояние или ЕИК, за бълг.юрид.лице,док. за рег.на чужд.лице съобразно нац.му закон.,а когато уч-ът. е физ.лице док.за самоличност.Изисквания:1.Уч-ът.в проц.трябва да отговаря на следните мин.изискв.за иконом. и фин.състояние: - оборот от строи-во, сходно с предмета на обществ. поръчка(ново строит.,реконстр.,осн. ремонт и рехаб.на път.от І, ІІ и ІІІ клас от РПМ,общин.път.мрежа,автомаг.,мостове, виадукти и други пътни съоръж.(с изключ.на дог.за пътни принадлеж.по смисъла на § 1 от Доп.разпоред. на ЗП),сумарно за послед. 3 г.(2010, 2011 и 2012)не по-малко от 150 000 лв. без ДДС.За док.на икон. и финан.си състояние уч-ците представят следните док.:завер.коп. от следните съставни части на ГФО за посл. 3 фин. г.(2010,2011 и 2012),когато публ.им се изисква от закон.на държ., в която уч-ът.е установен:завер. коп.на балан.за посл. 3 фин.(2010,2011 и 2012)г.;завер.коп.на отч.за прих. и разх.за посл. 3 фин.(2010,2011 и 2012) г.; инф. за специфичния оборот,сходна с предм. на поръчката - съгл. Прилож. № 8 от публичната покана. 2.Уч-ът. в проц.трябва да отговаря на следните мин.изискв.за техн.възможности и/или квалиф.: 2.1.Общо за послед. 5 г.(2008, 2009, 2010, 2011 и 2012)считано до датата на представяне на офертата да е изпълнил поне 2 дог. за строит., сходни с предм.на поръчката(ново строит.,рекон.,основ.ремонт и рехаб.на път.от І,ІІ и ІІІ клас от РПМ, общин.път.мрежа,автомаг., мостове,виадукти и др. път.съоръж.(с изкл.на дог.за път.принадл.по смисъла на §1 от Доп.разпор.на ЗП). 2.2. Референции за добро изпълнение; 2.3.Да има възм. да осигури техн.оборуд.за изпълн.на строит.-монт.дейн., но не по-малко от:земекопна машина-1бр.;автосамосвали-2бр;бетоновоз-1бр; 2.4.Проектът да бъде изготвен от проектант с пълна проектантска правоспособност; 2.5.Да разполага с екип за изпълн. на строит.:техн. лица,които извърш.техн.ръков.при изпълн.на строителст.,включ.лица,отговарящи за контр.на качеств.(ръков. служ.),както и с раб.и служ.(спец. и техн.правосп.персонал)с необх.квалиф.за изпъл.на обекта по вид.работи съгл.графика. Миним. изисквания на Възложителя за състава, квалификация и опита на членовете от екипа са описани в Прил. 15 от пуб. покана.Срокът за изпълн. на поръч. е 40/четиридесет/ кал.дни считано от датата на подписв. на договора и приключва с подпис. на Акт образец 15 от Наред. № 3. 4 Уч-ът. да отговаря на изискв. на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удост. с док. и декл. за отсъствие на обстоят. (по обр. на Прил. № № 1, 2 и 3).Уч-ът., който не отговаря на изискв. на Възложителя, не се класира.Уч-ът., избран за изпълнител, при подпис. на дог. следва да представи: - коп. от валидна полица за застр. проф. отгов. съгл. чл.171 от ЗУТ; - док. по чл.101е,ал.2 от ЗОП; -ориг. на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаран. за изпълнение е в размер на 1,5% от общата цена по договора без ДДС, която е с валидност 12/дванадесет/месеца след датата на въвеждане на строежа в експлоатация и се представя в една от следните форми: банк. гаран. по обр. съгл. Прил. № 10 или парична сума/депозит/ по следната банк. сметка на Възлож.: Банка: Уни Кредит Булбанк-Благоевград, IBAN:BG85 UNCR 966 033 884 626 11, BIC:UNCR BGSF.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертите-90 дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.Офертата трябва да съдържа:1. Оферта, съгласно Приложение № 4; 2. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 3. Ценова оферта,съгл. Прил.№ 6 - в отделен запеч. непроз. плик; 4. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 5. Документ за гаранция за участие в размер на 600.00 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума /депозит/ по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: Уни Кредит Булбанк -Благоевград, IBAN:BG85 UNCR 966 033 884 626 11, BIC:UNCR BGSF.; 6. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 7. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7; 8. Списък на инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката - Приложение № 13; 9. Списък на строителните машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката – Приложение № 14; 10. Специфичен оборот от строителство сходно, с предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012) - Приложение № 8; 11. Проект на договор - Приложение № 11; 12. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 12; 13. Минимални изисквания на Възложителя за състава, квалификацията и опита на членовете от екипа - Приложение 15; 14. Декларация по чл.51,ал.1,т.9 от ЗОП за техническото оборудване – Приложение № 14.1; 15. Споразумение по ЗЗБУТ – Приложение № 17; 16. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника; 17. Прилагат се заверени копия от дипломи, трудови/служебни книжки и/или референции, доказващи образованието и професионалния опит на членовете на екипа; 18. Трудово-биографична справка - Приложение № 18; 19. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 19; ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участникът или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”-ОПУ Благоевград, гр.Благоевград, ул. „Т.Александров” № 21;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката, за която се представя офертата.2. Изискващите се приложения и документи се представят в три отделни запечатани непрозрачни плика с надпис Плик № 1 - Документи за подбор - всички документи с изключение на документите изискващи се в Плик №2 и Плик № 3.; Плик № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката " - Приложение № 5- Техническа оферта и Плик № 3 "Ценово предложение - Приложение № 6- Ценова оферта 3. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на ОПУ-Благоевград до 12.00ч, на датата посочена в Раздел III. ОПУ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2013