BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2013/2014 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2013/2014 г., а именно: - Път VRC1013/ІV-11602/ – Бяла Слатина - Бърдарски геран Участък от 0,000 до 8,000 – дължина 8,000 км; - Път VRC1014/ІV-13018-ІІ –13/ІІ-13, Бяла Слатина – Борован/ - Соколаре-Комарево-Тлачене-граница Община /Бяла Слатина – Враца/ - Вировско/ІІІ-1306 Участък от 0,000 до 15,800 – дължина 15,800 км; - Път VRC1110/ІV-13302-ІІІ-133/ ІІ- 15, Алтимир – Мизия/ - граница Община/Мизия – Бяла Слатина/ - Галиче –Търнава/ІІІ-133/ Участък от 3,310 до 13,310 – дължина 10,000 км; - Път VRC 1015/ІV-13402/ /ІІІ – 134, Бяла Слатина – Габаре/ - Тлачене – граница община/Бяла Слатина – Борован/ - Нивянин – Борван – Малорад/ VRC1037/ Участък от 0,000 до 10,600 – дължина 10,600 км; - Път VRC2001/ІV-15006/ /VRC1015, Буковец – Борован/ Нивянин – граница община/Борован - Бяла Слатина/ - Соколаре/VRC1014/ Участък от 0,200 до 6,680 – дължина 6,480 км; - Път VRC1016/ІV-15019/ ІІ-15, Борован – Липница /Алтимир – граница община/ Бяла Слатина – Борован/ - Сираково – граница община / Борован – Хайредин/ - Рогозен/VRC1037/ Участък от 0,000 до 2,000 – дължина 2,000 км; Срок до 31.03.2014 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50923 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да осъществява зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. на общинската пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2013/2014 г., като изпълнението на дейностите по обекта на поръчката започва при снежна покривка от 80 мм. и приключва след почистване на пътното платно осигуряващо преминаване на превозни средства при зимни условия. Изпълнителят се задължава да извършва видовете дейности, предмет на договора, в съответствие с изискванията и указанията на Възложителя и Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата, издадени и утвърдени от Агенция "Пътна инфраструктура". Изпълнителят извършва видовете дейности, предмет на договора, в съответствие с действащи нормативни актове регламентиращи финансово-счетоводната отчетност и за безопасни и здравословни условия на труд, БДС стандарти, както и всички други актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на дейностите. Видовете дейности, предмет на договора, както и необходимите за извършването им персонал, бази и други материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сума от BGN 5 в касата на Община Бяла Слатина - Общинска администрация, ул. "Климент Охридски" 68, гр. Бяла Слатина, или се внасят по следната банкова сметка: Титуляр: Община Бяла Слатина BIC: IABG BGSF; IBAN: BG43IABG74948402026200, вид плащане: 448007, "Интернешънъл Асет Банк", клон Бяла Слатина, на адрес гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" 68, от 9:00 до 16:30 ч. всеки работен ден. Офертата трябва да съдържа: 1. Административни сведения (Приложение № 1) 2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва (Приложение № 2) 3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 т.1 и т.2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва (Приложение № 3) 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – подписва се и се подпечатва (Приложение № 4) 5.Техническо предложение - попълва се, подписва се и се подпечатва (Приложение № 5). 6.Ценова оферта - попълва се, подписва се и се подпечатва (Приложение № 6). 7.Проекто-договор - подписва се и се подпечатва (Приложение № 7). Офертите се приемат до 17.00 часа на 02.10.2013г. на адрес: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" №68, Община Бяла Слатина, в деловодството за Дирекция "Общинска собственост, обществени поръчки и екология" (ОСОПЕ). Върху плика задължително се изписва и предмета на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2013