BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април"№13, За: Мария Станкова - гл.експерт "ПОП", Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60048, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на общинска администрация Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 :“Доставка на офис обзавеждане“ Обособена позиция 2:“Доставка на метални архивни шкафове“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39130000

Описание:

Мебелировка за офиса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документация за участие в процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет: „ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНАГЮРИЩЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 :“ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2:“ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ АРХИВНИ ШКАФОВЕ“

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Панагюрище, гр.Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания: 1. За участие в публичната покана може да кандидатства всеки, който отговаря на изискванията, определени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и предварително обявените от Възложителя условия. 2. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в публичната покана за обществената поръчка и документацията за участие. 3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят не участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от проведената публичната покана. 4. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (образец 4 и образец 5), се прилагат, както следва: - при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от търговския закон; - при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; - при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от търговския закон; - при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от търговския закон; - при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от търговския закон; - при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; - във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; - в изброените случаи - и за прокуристите, когато има такива; - когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5,т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 5. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях. 6. Когато участник в публичната покана е обединение, което не е юридическо лице: - документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; - документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията по чл. 101в от ЗОП. Минимални изисквания : 1. Участникът следва да е изпълнил минимум три договора със сходен предмет, независимо от неговия обем за последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от поканата е публикуваната на сайта на община Панагюрище документация за процедура с предмет:„Доставка на офис обзавеждане за нуждите на общинска администрация Панагюрище“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 :“Доставка на офис обзавеждане“ Обособена позиция 2:“Доставка на метални архивни шкафове“

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/10/2013