Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Здравноосигурителна каса /НЗОК/, чрез Районна Здравноосигурителна каса /РЗОК/ Бургас., парк "Езеро" п.к. 60, За: Таня Матеева Макшева-Грънчарова, Р. България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване на персонала на РЗОК- Бургас от служба по трудова медицина /СТМ/". Обслужването от служба по трудова медицина обхваща пълният и задължителен обем от дейности, съгласно ЗЗБУТ, а именно: 1. Актуализация на оценката на риска в екип с представители на РЗОК, съгласно чл.12 от Наредба № 3/2008г на МЗ за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ.бр. 14/2008 г.): 1.1. Участие в разработването на програма с мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установените рискове; 1.2 . Предложения за степенуване по приоритети на мерките по т. 1.1; 1.3. Оценка на ефикасността на предприетите от работодателя мерки за намаляване и ограничаване на риска; 2. Наблюдение на здравното състояние на служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.11 на Наредба № 3/2008 г на МЗ),което включва: 2.1. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на предварителните медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и организиране на периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 2.2 Въз основа на оценката на риска, конкретните условия на труд и съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, СТМ изготвя списък на лицата, които подлежат на задължителни периодични прегледи, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на извършване на периодичните прегледи; 2.3 Предоставяне информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 2.4. Подпомагане на работодателя при организиране провеждането на задължителните периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията на нормативните документи от медицински специалисти, които за служителите на РЗОК Бургас включват: преглед от терапевт (анамнеза, пълен преглед на вътрешни органи, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение, ехография на вътрешни органи); измерване на телесно тегло и изчисление на Боди мас индекс; химично изследване на урина с течни реактиви и глюкоза; преглед от офталмолог на работещите с видеодисплей, изследване на кръвна картина / Кръвна картина 16 показателя, СУЕ, холестерол, триглицериди, глюкоза /. Прегледите и изследванията по тази точка трябва да бъдат организирани и проведени до 30.11.2013г.; 2.5 Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.6 Изготвяне на заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа; 2.7 За проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд, СТМ води здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец,съгласно приложение № 6 на Наредба № 3/2008 г; 2.8 Изготвяне на ежегоден анализ на здравното състояние на служителите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм; 3. Обучение на служителите относно правилата за опазване на здравето и безопасността при работа и на представителите в Комитета по условия на труд в РЗОК-Бургас;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98390000

Описание:

Други услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейността се изпълнява в рамките на десет месеца, след сключване на договор

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бургас, парк "Езеро" п.к. 60

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица, както и техни обединения, регистрирани по реда на чл.25в от ЗЗБУТ. Предложената цена се посочва в български левове без начислен ДДС; Във всяка ценова оферта трябва да бъде посочена общата сума без начислен ДДС за дейностите по т. 1,2 и 3 за обслужване на един служител. Офертите на участниците, под формата на писмени предложения, следва да отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП и на изискванията на Възложителя описани в настоящата заповед. -Към всяка оферта трябва да бъде приложена следната документация: удостоверение за актуално състояние и Единен идентификационен код (Булстат)- за българско юридическо лице, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик и се надписва с надпис „ Предлагана цена”, който плик се поставя в общия плик заедно с документацията за участие и техническото предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие се изтегля от официалния интернет адрес на НЗОК / www.nhif.bg /. Информация се получава на адрес: гр. Бургас, парк "Езеро" РЗОК-Бургас. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч. от служителите на длъжност деловодител в деловодството на РЗОК-Бургас, Парк "Езеро", ст.102, с краен срок до 17,00 ч. на 08.10.2013г . Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 09.10.2013г в 10,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2013