BG-Русе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Свободна зона - Русе" ЕАД, България, гр. Русе,бул. Тутракан 71, За: Нели Колева, Ивелина Новакова, България 7003, Русе, Тел.: 082 880800, E-mail: trade@freezone-rousse.bg, Факс: 082 831112

Място/места за контакт: гр. Русе, бул. Тутракан 71

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.freezone-rousse.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?subpage=43&page=140&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедура за избор на Изпълнител по условията и реда на чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП и глава осма „а” от ЗОП с предмет: “Осъществяване на физическа защита - въоръжена денонощна охрана на сградния фонд, движимото и недвижимото имущество, находящо се на територията на “Свободна зона – Русе” ЕАД и събиране на „входна такса”, такса „паркинг” и такса „кантар” за срок от 12 (дванадесет) месеца”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79710000

Описание:

Услуги по безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Договорът по настоящата поръчка ще се подписва за срок от 12 (дванадесет) месеца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Русе, бул. Тутракан 71

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към участниците в процедурата, условията за участие и документите, които трябва да представят кандидатите, са публикувани в "Профила на купувача" на интернет-сайта на Възложителя: http://www.freezone-rousse.bg/index.php?subpage=43&page=140&lang=bg

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценка на кандидатите: 1.Брой охранители, които Изпълнителят предлага да ангажира във връзка с осъществяването на посочените от Възложителя дейности - до 2 т.; 2.Брой охранителни постове разположени на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - до 2 т.; 3.Брой телефони и радиостанции, използвани при осъществяване на охранителната дейност на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - до 4 т. 4.Брой оръжия, с които Изпълнителят възнамерява да осъществява дейността по охрана на територията на „Свободна зона - Русе” ЕАД - до 4 т. 5.Срок за заплащане на месечните фактури по извършени услуги в дни - до 8 т. 6.Деклариран агрегатен лимит по застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица” - до 8 т. 7.Деклариран агрегатен лимит на единичен случай по застраховка „Гражданска отговорност на юридически лица” - до 8 т. 8. Наличие на валиден сертификат ISO 27001:2006 - до 2 т. 9. Наличие на валиден сертификат OHSAS 18001:2007 - до 2 т. 10.Обща цена на месец в лева без ДДС за осъществяване на възложените дейности - до 60 т. -Кандидатът с най-добрата оферта (например най-голям брой охранители или най-ниска цена) получава максимален брой точки за съответния параметър, определени в точки 1 - 10 по-горе. -Когато по-добра оферта е по-високата /например брой охранители/, точките на останалите кандидати се получават като „n-тата оферта” по конкретния параметър се раздели на „оферта макс” и се умножи по максималния брой точки за съответната позиция. - Когато по-добра оферта е по-ниската /например цената/, точките на останалите кандидати за конкретния параметър се получават като „оферта мин.” се раздели на „n-тата оферта ” и се умножи по максималния брой точки за съответната позиция. Крайната оценка се формира въз основа от сбора на теглата по направените предложения - максимален брой точки до 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2013 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. Стойността на документацията за участие в процедурата e в размер на 120 /сто и двадесет/ лева с включен ДДС и е за сметка на участниците. Документацията може да бъде платена на касата на Възложителя или по банков път по сметка на Възложителя IBAN: BG69FINV91501015706545, BIC: FINVBGSF, в „Първа инвестиционна банка” АД. Документацията може да бъде получена всеки делничен ден от 09:00 до 16:00 часа в Деловодството на „Свободна зона - Русе” ЕАД, гр. Русе, бул. Тутракан №71, ет.3, в срок до 30.09.2013 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2013