Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Търговище, ул. "Тр. Китанчев" №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: Търговище,ул. "Тр. Китанчев" №37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/122.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина (СТМ). Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и профилактични прегледи от офталмолог.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК-Търговище, подлежащ на обслужване от СТМ до 50 души, като в хода на изпълнение на договора тази численост може да се променя. На профилактични прегледи от офталмолог подлежат максимум 44 души, като ще бъдат заплащани само реално извършените прегледи в рамките на посочената максимална бройка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Търговище,ул. "Тр. Китанчев" №37

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнение на основните дейности по чл. 25а от ЗЗБУТ: 1.Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на Работодателя като: 1.1. Извършва оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите; 1.2. Разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск; 1.3. Предлага степенуване по приоритети на предложените мерки, като отчита установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики; 1.4. Оценява ефикасността на предприетите от работодателя мерки; 1.5. Разработва препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила; 1.6. Предоставя информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания; 1.7. Дава индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа; 1.8. Участва като консултант в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа; 1.9 Подпомага работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд; 1.10. Подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и дава съвети на работещите за правилното им прилагане; 1.11. Консултира и подпомага комитетите по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ. 1.12.Организира и провежда обучение на ръководния персонал и на работещите по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика, съгласно изисквания на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 2.Извършване на профилактични прегледи от офталмолог на служители, които работят на видеодисплей и служителя, заемащ длъжността “Изпълнител”. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 1. Кандидат за изпълнение на поръчката е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи. 2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. СТМ следва да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрацията си по т.2 и т.3. 5. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, в който ще бъдат извършени профилактичните прегледи от офталмолог по т.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. В техническото си предложение кандидатите трябва да представят график за извършване на дейностите, посочени в т.II на Техническите изисквания и указанията към оферентите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/10/2013