BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: Кирил Биров - 0357 /60063;Георги Александров - кмет с.Бъта - 0885 380 960, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустрояване на части от ул. ”Георги Павлов”, ул. „Благой Ендаров” и площад „Септемврийци” с.Бъта, Община Панагюрище”. Основните строителни видове работи, който ще се изпълняват са заложени в подробна количествена сметка /Приложение №1 към офертния формуляр/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на осигурените в общинския бюджет за 2013 год. средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17334 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище, с.Бъта

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи от ІV-та категория, ІV-та група , ведно с талона към него – заверени копия от участника. 2.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения-образец №1; 2.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи от ІV-та категория, ІV-та група , ведно с талона към него – заверени копия от участника. 4. Декларация за запознаване с обекта - образец №2 5. Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки - образец №3; 6. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки - образец №4; 7. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец №5; 8.Декларация - образец №6; 9.Офертен формуляр – образец №7 /приложение1- КСС/ 10.Проекто - Договор - образец №8- парафиран на всяка страница; Срок на валидност на офертата – не по малка от 60 дни.; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април”13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/09/2013