Версия за печат

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПУИ "Никола Йонков Вапцаров", община Елхово, За: Снежана Връцова, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88231, E-mail: puischool@mail.bg

Място/места за контакт: ул."Чаталджа"№2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на платформено съоръжение – подемна платформа за нуждите на Помощно училище интернат “Никола Йонков Вапцаров“, като средствата за доставката ще бъдат осигурени по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” към МОН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34952000

Описание:

Повдигателни устройства с хидравлична платформа


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

един брой платформено съоръжение – подемна платформа, отговарящо на изискванията на техническата спецификация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Елхово, ПУИ "Н.Й.Вапцаров", ул."Чаталджа"№2

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания към кандидатите: - Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. - Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от възложителя документи, посочени в условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците. Необходими документи към офертата: 1.Удостоверение за актуално състояние на участника/ удостоверение за вписване в търговския регистър, със срок на валидност 6 /шест/ месеца от датата на издаване; 2.ЕИК по Булстат. 3.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП - Приложение № 4. 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 5 /попълва се от участника определен за изпълнител преди подписване на договора/. 5.Попълнен образец на оферта - Приложение № 1 от документацията на Възложителя. Образецът се попълва на български език, ясно и четливо без задрасквания и поправки. 6.Ценова оферта – Приложение № 3 от документацията на възложителя. 7.Техническо предложение, ведно с приложени към него техническа спецификация и други съгласно образеца- Приложение №2. 8.Декларация за приемане условията на договора – Приложение №7 9.Административни сведения за участника - Приложение № 8 10.Проект на договор – Приложение №6 11.Списък на документите, съдържащи се в офертата на участника. Списъкът задължително се прилага подписан и подпечатан от участника. - Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в оригинал, с изключение на документите по т. 1 и т.2, които могат да бъдат представени и в копие, съответно заверено от кандидата с думите: „Вярно с оригинала”, подпис и печат. Специфични изисквания: - Подаването на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата. - До участие в процедурата се допускат всички български физически и юридически лица. - Не се допускат до участие и се отстраняват от процедурата за избор на изпълнител кандидат, който е: осъден с влязла в сила присъда, обявен в несъстоятелност и е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. -Не се допуска до разглеждане на ценовото предложение участник, който е изготвил техническото си предложение в нарушение на изискванията на възложителя и в несъответствие с техническата спецификация. -Всички документи към офертата трябва да са подписани и подпечатани от лицето, което представлява участника, съгласно удостоверението за актуално състояние/ удостоверението за вписване в търговския регистър. -Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието на приложените образци. Не се допуска подмяна на информация или съдържание в тях. - Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя, посочени в настоящата покана. Оферта за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: когато е постъпила в незапечатан плик, с нарушена цялост,след изтичане на крайния срок. - Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя или са непълни или частични, няма да бъдат разглеждани. - При сключване на договор определеният за изпълнител: 1.представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП/по образец/. 2. Представя копие на платежно нареждане за внесена гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на 3 % от стойността му внесена по сметка IBAN BG85BNBG96613300149101, BIC BNBGBGSD; Българска Народна Банка. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след изтичане на 3 (три) месеца от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителя предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната страница на община Елхово- www.elhovobg.org- профил на купувача. Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да направят това като я изтеглят безплатно до срока за публичен достъп до поканата.Плащането по договора с определения за изпълнител ще бъде извършено след получаване на финансиране по Национална програма „ Създаване на достъпна архитектурна среда”, към МОН.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/09/2013