Версия за печат

BG-село Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" № 35, За: инж. Цвета Попова, Република България 2086, село Мирково, Тел.: 07182 2087, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mirkovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2013 -1014 г., включващо снегопочистване и опесъчаване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Снегопочистване на общинска пътна мрежа - около 24.9 км., снегопочистване на улична мрежа - около 19.4 км Опесъчаване на общинска пътна мрежа - около 33.60 км, опесъчаване на улична мрежа - около 28.4 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Мирково, село Буново, село Смолско, село Каменица, село Бенковски

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. При изпълнение на поръчката да се спазват всички изисквания на нормативните документи в Република България и общинските наредби. 2. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимата техника, минимума на която е: - Снегорини – 5 броя; - Песъкари – 3 броя; - Товарачни машини – 2 бр.; Наличието на декларираната техника се доказва с документи за собственост или договори за наем. Техниката следва да бъде в добро техническо състояние, осигурен 24 часов сервиз, при възникнала необходимост или аналогична алтернативна заместваща техника. 3. Участникът трябва да бъде коректен при изпълнение на договори – доказва се чрез представяне на списък с изпълнени договори през последните две години /2011 и 2012г./ и референции от възложители. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 1. Офертата на участника трябва да съдържа следните документи: - Списък с документи; - Оферта; - Административни сведения; - Регистрационни документи – посочен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или валидно удостоверение за актуално състояние; - Списък на техниката, която участникът ще използва, придружен от документи за собственост или договори за наем; - Списък на договорите, изпълнени през последните две години /2010, 2011 г./ придружен от референции; - Ценова оферта;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Икономически най- изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най–висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислени по следната формула: КО = Т1 + Т2 + Т3 1. Показател 1 Цена на поръчката (Т1) - максимална възможна оценка 40 точки; Оценката по критерия ще се изчислява на база предложената от участниците обща цена по следната формула: Т1 = (Сц min/ Сцn) х 40, където: Сц min - най – ниска предложена цена, от всички предложени стойности за извършване на на поръчката, получена като средноаритметична стойност от цената за снегопочистване, цената за опесъчаване и цената за дежурство; Сц п – предложената от участника обща цена, получена като средноаритметична стойност от цената за снегопочистване, цената за опесъчаване и цената за дежурство; Забележка: Предлаганата цена по всеки елемент на зимното поддържане не може да бъде по-висока от следните стойности: - За снегопочистване – 8,90 лева без ДДС на км.; - За опесъчаване – 25,00 лева без ДДС на км.; - За дежурство – 5.70 лева без ДДС на час; 2. Показател 2 Срок на отсрочено плащане (Т2) максимална възможна оценка – 10 точки Оценката на офертата по критерия ще се изчислява на база предложеният от участниците срок на отсрочено плащане в календарни дни, по следната формула: Т2 = (Сс n/Сс max) х 10, където: Сс max - най-дългият предложен срок на отсрочено плащане, от всички предложени сроковета на допуснатите до оценяване; Сс п – предложения от участника срок; Забележка: Под срок на разсрочено плащане участникът следва да разбира времето от издаване на фактурата до момента на извършване на плащането от Възложителя. 3. Показател 3 Организация за изпълнение на поръчката (Т3) - максимално възможна оценка 50 точки. По този показател се оценява предложението на участника относно виждането му за разпределение на техниката, човешките ресурси, организацията на снегопочистване и опесъчаване в различните населени места на общината, както и начина на осъществяване на комуникация между Възложител и Изпълнител. Идентифициране на възможните екстремни ситуации и описание на действията, които ще бъдат предприети при всяка от тях. Оценката се определя по следния начин: - 50 точки получава участник, който е представил възможно най– рационално и приложимо на практика разпределение на техниката и човешките ресурси, съобразно териториалното разпределение на населените места; предложеният начин на комуникация обезпечава връзка през цялото денонощие; идентифицирани са точно възможните екстремни ситуации и са предложени адекватни действия; - 25 точки получава участник, който е предложил не достатъчно точно и приложимо при конкретните условия в общината разпределение на техниката и човешките ресурси; предложеният начин на комуникация не обезпечава връзка през цялото денонощие; не са определени всички възможните екстремни ситуации или са предложени недостатъчно конкретни действия; - 1 точка получава участник, който е направил повърхностно описание на посочените по-горе елементи;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалната интернет страница на Община Мирково - www.mirkovo.bg, секция "Обществени поръчки". Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Мирково на адрес: Община Мирково, с. Мирково, 2086, ул. „Александър Стамболийски” № 35, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч., до 30.09.2013 г. включително.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/09/2013