BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55, За: Росен Василев Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0884 302330, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на дърва за огрев, брикети, Донбаски въглища и пелети необходими за нуждите на кметства, кметски наместничества, клубове на пенсионера, младежки клуб, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора, хижа с. Партизанин и детските градини на територията на Община Братя Даскалови за отоплителен сезон 2013-2014 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03413000, 09111100

Описание:

Дърва за горене
Въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дърва – 270 куб. м. Брикети – 23 т. Донбаски въглища – 7 т. Пелети – 17 т.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

кметства, кметски наместничества, клубове на пенсионера, младежки клуб, домашен социален патронаж, дневен център за възрастни хора, хижа с. Партизанин и детските градини на територията на Община Братя Даскалови.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът да притежава технически потенциал и организационни възможности за качествено изпълнение на доставката. Доставката на дърва да е придружена от превозни билети за транспортиране на дървесина като естествен материал, а доставката на пелети от сертификат(документ за качество). Срокът за извършване на доставка следва да бъде не по- дълъг от 20/двадесет/ календарни дни от датата на сключване на договора. Участникът следва да даде своето ценово предложение единична цена за 1 куб. м. дърва за огрев, единична цена за 1 т. въглища/брикети/, единична цена за 1 т. донбаски въглища и единична цена за 1 тон пелети, като в цената следва да се включат всички разходи по предаването, включително мерене и/или теглене, товарене, разтоварване и транспортиране. В предложените цени да бъде включена и стойността на транспортните разходи, както и стойността за разтоварване до съответните обекти. Плащанията ще се извършат в български лева, чрез платежно нареждане по сметка на изпълнителя, въз основа на издадена фактура с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата публична покана и да бъде оформена по приложените към нея образци 7.1.Оферта. Списък на документите, съдържащи се в плик «1» - Техническо предложение: 7.1.1.Техническо предложение със списък на приложените документи /по образец - Приложение №1/. 7.1.2 Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец-заверен с подпис и печат; 7.1.3. Административни сведения / по образец - Приложение №2/ 7.1.4. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /по образец - Приложение №3/; 7.1.5. Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП / по образец - Приложение №4/; 7.1.6. Списък с изпълнени договори, доказващи опит на участника в извършване на подобен вид доставки (доставки на дърва за огрев/нарязани и нацепени/ и брикети) през последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.); / по образец - Приложение №5/; 7.1.7. Препоръки за добро изпълнение на договорите, включени в списъка с изпълнените договори пот.7.1.6 7.1.8. Списък - декларация, съдържаща товарните МПС с които разполага съответния участник за нуждите на изпълнение на поръчката. Представят се заверени от участника копия на регистрационните талони на транспортните средства. В случай, че товарното МПС не е собственост на участника, в офертата се представят и доказателства, че същото ще бъде на разположение при изпълнение на поръчката (договори за наем или за лизинг). / по образец - Приложение №6/; 7.1.9. Декларация по чл.56 ал.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, ако участникът предвижда такива и делът на тяхното участие / по образец - Приложение №7/; 7.1.10. Декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите (подписана от лице с представителни функции) за участие в обществената поръчка / по образец - Приложение №8/; Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.7.1.2, т.7.1.4, т.7.1.5, т.7.1.6, т.7.1.7 и т. 7.1.8 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 7.1.11. Декларация за приемане клаузите на проекта на договор / по образец - Приложение №9 /. Документите описани в т.7.1. на тази документация, следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна пластмасова или картонена папка формат А4 и подредени по реда, по който се изискват. 7.2. Ценовата оферта /по образец-Приложение №10/ . Представя се в отделен запечатан плик „2", обозначен с надпис "Предлагана цена". Цената следва да се предложи в ЛЕВА без ДДС. Предлаганата цена трябва да включва всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката. 7.3. Двата плика се поставят в общ пакет/плик, на който да е написано съответно: - наименование на обществената поръчка; - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/09/2013