Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, пл. "20-ти Април" № 13, За: Елена Асенова Узунова - гл. експерт в дирекция УОССД, телефон: 0357 60077, Р България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obshtina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на община Панагюрище за учебната 2013/2014 г. по направления: I. ОБОРИЩЕ – ПАНАГЮРИЩЕ и обратно (сутрин 46 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 41 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 5 ученика), II. БЪТА – ПАНАГЮРИЩE и обратно (сутрин 51 ученика: пътуващи в 13:30 ч. – 27 ученика; пътуващи в 16:30 ч. – 24 ученика). Превозът ще се извършва по предварително определени маршрутни разписания, при спазване на всички нормативни изисквания свързани с дейността.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60100000, 60130000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно маршрутни разписания

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

до средищните училища на гр. Панагюрище и обратно

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Превозите да се организират от превозвачи, които: 1.1. са физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават Лиценз за обществен превоз на пътници или Лиценз за международен автомобилен превоз на пътници; 1.2. са осигурили условия за изпълнение на задълженията си, съгласно чл.64 от Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България; 1.3. не са налице за тях обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП 2. Автобусите, с които се извършват превозите, да бъдат съобразени с броя на пътуващите ученици: 1 /един/ брой с над 22 места и 1 /един/ с до 22 места за направление ОБОРИЩЕ - ПАНАГЮРИЩЕ; 1 /един/ брой с над 22 места за направление БЪТА - ПАНАГЮРИЩЕ; 2.1. удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза); 2.2. удостоверения за техническа изправност на ППС; 2.3. удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца и/или ученици; 2.4. застраховки “Гражданска отговорност” за МПС и “Злополука на пътниците” 3. Превозите да се извършва от водачи, които: 3.1. притежават Свидетелство за управление на МПС валидно за категория D; 3.2. имат най-малко две години професионален опит като водачи на автобуси и са на възраст не по-малка от 25 години; 3.3. не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или лишени по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство; 3.4. са психологически годни по смисъла на Наредба №36 за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА с приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. *Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на превозвача 1.1. ЕИК за лицата, вписани в търговския регистър /за служебна проверка/ или друг документ удостоверяващ правоспособността на участника. 1.2. Копие от Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България или Лиценз за международен автомобилен превоз. 1.3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 2. Доказателства за техническите възможности на превозвача за изпълнение на поръчката и квалификацията на водачите 2.1. Декларация със списък на автобусите, с които ще се изпълняват превозите с приложени:- копия на удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници /при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза/; - копия на удостоверения за техническа изправност на ППС; - копия на удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите за превоз на деца и/или ученици - копия на застраховки “Гражданска отговорност” за МПС и “Злополука на пътниците”; - копия на Свидетелства за регистрация на МПС; 2.2. Декларация със списък на водачите които ще изпълняват превозите с приложени: - копия на Свидетелства за управление на МПС и трудови договори; - копия на удостоверения за психологическа годност; - Декларация, че не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и/или лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност /при подписване на договор за възлагане се представят свидетелство за съдимост/; 3. Документи доказващи осигурен предпътен медицински преглед на водачите /договор с доктор/ 4. Документи доказващи осигурен технически преглед на автобусите; /договор с механик или друг еквивалентен документ/ 5. Определен от участника срок на валидност на офертата, който не може да бъде по-кратък от 30/тридесет/ календарни дни 6. Административни сведения 7. Предложение за цена на км. пробег - При подаване на офертата, участниците трябва да предложат крайна цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрута без вкл. ДДС за съответното маршрутно разписание на обособената позиция, включено в предмета на поръчката. Съгласно чл.32, ал.2 от Наредба 2/31.03.2006г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (обн.ДВ.бр.32/18.04.2006г. посл. изм. ДВ.бр.8/29.01.2013 г.), общият пробег включва пробега по разписание и до 20 на сто от пробега по разписание. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 1. Всяка оферта трябва да съдържа необходимите сведения, посочени в поканата. 2. Всички представени копия на документи трябва да са заверени с подпис и мокър печат на превозвача. 3. Офертата в едно с всички документи се представя в запечатан непрозрачен плик и върху плика се посочва: - предмета на поръчката - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 4. Подаване на офертата: 4.1. Срокът за представяне на офертите е до 17.00 часа на 23.09.2013 г. 4.2. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ.куриер Офертите за участие трябва да бъдат внесени в Центъра за информация и услуги на гражданите при община Панагюрище, пл.”20-ти Април” № 13 4.3. Оферти подадени след определения срок не се разглеждат. 4.4. Не се приема оферта в не запечатан плик Пълен достъп до настоящата публична покана, ведно с посочените приложения са предоставени на официалния интернет адрес на общината www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/09/2013