BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на инвестиционно-технически проект по части: конструктивна, електрическа, технологична, геодезия, инженерно-геоложки доклад и проектносметна документация за „Определяне на не по-малко от една най-благоприятна зона за кули за пасивно пожарно наблюдение”, необходими за реализиране на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по ПРСР, мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание за поръчката. Обхват на инвестиционния проект по проектни части: 1.Геодезическа снимка; 2.Геоложки доклад; 3.Част „Архитектурна”; 4.Част „Конструктивна” ; 5.Част „Електро”; 6.Част „Технологична”; 7.Част "Пожаробезопасност”; 8.Част „ПБЗ”; 9.Част проектно-сметна документация; 10.Обща обяснителна записка; 11.Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Град Борово, Община Борово, област Русе, ул. "Н. Вапцаров" № 1а.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и Квалификационни изисквания към участниците и документи за доказването им: 1. Участникът да има наличие на оборот от услуги с предмета на поръчката общо за последните три години минимум 40000 /четиридесет хиляди/ лева без ДДС. За доказване на това обстоятелство участникът представя Декларация за оборота по образец и копие от годишен Баланс и ОПР за последните три години в зависимост от учредяването му; 2.Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, към момента на подаване на офертата в една от следните форми – собствени финансови средства или гаранционно писмо от банка, че ще предостави кредит на участника за настоящата поръчка в необходимия размер; 3.Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмета на поръчката за последните 3 (три) години. За доказване на това обстоятелство представя Списък на договори за услуги с предмета на поръчката за последните три години, придружени с референции/препоръки/ за добро изпълнение, издадени от Възложителите, в които са вписани договора за проектиране, дата и обща стойност на договора и предмета на поръчката, изпълнен от участника, както и адрес и телефон за контакт с възложителя. 4.Участникът да притежава пълна проектантска правоспособност за категорията на обекта, за което представя Удостоверението за вписване в КИИП или еквивалентна, съответстващо на групата и категорията на обекта на поръчката. 5.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ, отговаряща на удостоверението за вписване в КИИП или еквивалентна, с минимална сума на застраховката, съответстваща на групата и категорията на обекта. Същата трябва да е в сила по време на валидността на офертата и да бъде придружена с декларация от участника, че ако по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на договора. 6.Участникът да разполага с експерти за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията за частите на техническия проект съгласно Техническото задание, което се доказва със Списък-декларация на техническите лица за изпълнение на поръчката (по образец), придружен с документи за образованието и професионалната им квалификация, удостоверения за правоспособност, лицензи, автобиографии, трудови и граждански договори и др. Участникът трябва да разполага с минимум следните експерти: - Ръководител-образователна степен „магистър”, професионално направление област „Архитектура”,професионален опит – не по малко от 5 /пет/ год; - Проектант ПГС-образователна степен „магистър”, професионален опит не по-малко от 5 /пет/ год; - Проектант Електро-инженер - образователна степен „магистър”, професионален опит не по-малко от 5 /пет/ год; - Проектант Геодезист- образователна степен „магистър”, професионален опит не по-малко от 5 /пет/ год; - Проектант геолог - образователна степен „магистър”, професионален опит не по-малко от 5 /пет/ год; * Когато участник в процедурата е обединение на изисквания посочени по-горе трябва да отговаря обединението като цяло. 7.Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – Декларация по образец; 8.Липса на обстоятелствата по европейски регламенти – Декларация по образец. !Участник, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие в процeдурата! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.!

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по критерия “Икономически най-изгодна оферта”. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка (КО) по следната формула: КО = К1 + К2+К3, където K1 – Срок за изпълнение на поръчката - до 10 точки; К2 - Техническо предложение - до 40 точки; К3 – Ценово предложение - до 50 точки. Комплексната оценка (КО) се изчислява съгласно Методиката за определяне на КО, утвърдена от възложителя. Участникът получил най-голям брой точки от Комплексната оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Финансов ресурс за изпълнението: До 15000 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС. Срок на валидност на офертите: Най-малко 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за поучаване на офертите. Гаранция за участие: 300 /триста/ лева, която може да се внесе по банков път на банкова сметка в ЦКБ АД, клон Русе, IBAN BG60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC CECBBGSF, или да се представи под формата на банкова гаранция. Гаранция за изпълнение: При подписване на договора, участникът представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% /два процента/ от стойността на поръчката без ДДС. Срок на изпълнение: По предложение на участника, но не повече от 60 /шестдесет/ календарни дни от възлагането на дейността. Офертата на всеки участник се трябва да съдържа най-малко следните ДОКУМЕНТИ, представени и подредени в следната последователност: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата,подписан от участника; 2.Административни сведения за участника – Образец № 1; 3.Удостоверение за вписани обстоятелства в ТР или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР. Когато участникът е физическо лице – заверено копие от документ за самоличност; 4.Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 5.Документ за внесена гаранция за участие в размер на 300 /триста/ лева; 6.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо описание на начина, по който ще изпълни поръчката – Образец № 2; 7.Списък-Декларация на основните договори, изпълнени през последните три години, придружена с препоръки за добро изпълнение - Образец № 4; 8.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП - Обр. № 5 и №5а; 9.Списък на персонала, необходим за изпълнение на поръчката - Образец № 6; 10.Ценово предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 3; 11.Декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители - Образец № 7; 12.Декларация за съгласие на подизпълнител /ако е приложима/ - Образец № 7а; 13.Декларация за съгласие с проекта на договора – Образец № 8; 14.Удостоверение за проектантска правоспособност от КИИП; 15.Застрахователна полица за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 16. Декларация за липса на обстоятелствата по европейски регламенти - Образец № 9. *Всички документи, които не се представят в оригинал трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето и мокър печат. Ако се представят документи на чужд език, те трябва да са съпроводени от превод на български език. Изброените документи се изготвят в 1 /един/ оригинал, подреждат се в папка в посочения ред и се поставят в плик с надпис «Оферта», върху който се посочва пълното наименование на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите се подават в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на посочения адрес, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок. Документите и образците за участие в настоящата поръчка са достъпни в електронен вид на сайта на Община Борово на адрес www.borovo.org/bg/news/oporachki.html. Възложител, Георги Георгиев - Кмет на Община Борово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2013