BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15, За: Петя Александрова, Р. България 6003, Стара Загора, Тел.: 042 600959, E-mail: oncosz@abv.bg, Факс: 042 600959

Място/места за контакт: Ръководител финансов отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.oncosz.com.

Адрес на профила на купувача: http://oncosz.com/?page_id=558.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СМР – демонтаж на старо съоръжение и изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газова и отоплителна инсталация в сгради на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45333000

Описание:

Строителни и монтажни работи на газови инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно одобрен проект и количествена сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Стара Загора, ул."Д-р Тодор Стоянович" №15

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата поръчка са СМР съгласно влязло в сила строително разрешение, одобрен проект и количествена сметка - демонтаж на старо съоръжение и доставка, монтаж, изграждане и пускане в експлоатация на газова и отоплителна инсталация на природен газ в сгради на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД, находящи се в гр. Стара Загора, ул." Д-р Тодор Стоянович" №15. Срокът за изпълнение на СМР до 50 календарни дни от сключване на договора. Те се осъществяват в условията на работещо при непрекъснат процес лечебно заведение и не следва да го нарушават по никакъв начин. Изпълнителят на посочените работи трябва да е строител, вписан в централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, трета категория. Наред с това следва да е вписан в регистъра на ДАМТН по Закона за техническите изисквания към продуктите за извършване на дейности по съоръжения с повишена опасност, съответстващи на предмета на поръчката. Да притежава валидна застраховка, покриваща професионалната му отговорност като строител по Закона за устройство на територията. По време на работата си да спазва изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003г./ и относимите норми за здравословни и безопасни условия на труд. Генерираните отпадъци се извозват и депонират за сметка на строителя от лице получило надлежно разрешение по Закона за управление на отпадъците при строго спазване на екологичното законодателство, като строителя определя това лице и урежда отношенията си с него, без намесата на възложителя. Финансовия ресурс, който е отделил възложителя за настоящата поръчка е в размер до 61 000 лв. без ДДС, поради което няма да разглежда оферти с предложена цена по-висока от посочената сума. Допустимото авансово плащане е до 50% от цената без ДДС. Гаранционен срок на изпълнение на СМР - не по-къс от посочения в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ бр.72 от 2003г.). Гаранционен срок за котел и горелка - не по-къс от 2 години. Условия на плащане - съгласно проекто-договор. Оферентът да представи: 1. Оферта - по образец; 2. Ценова оферта - по образец; 3. Количествено-стойностна сметка - попълнена , подписана и подпечатана - по образец; 4. Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по вписванията, издадено след 01.08.2013г.; 5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, трета категория. 6. Валидно удостоверение по чл.36, ал6 от Закона за техническите изисквания към продуктите за вписване в Регистъра на вписаните в Държавна агенция за метериологичен и технически надзор лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност с обхват съответстващ на предмета на поръчката. 7. Валидна полица, покриваща професионална отговорност на строителя, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията; 8. Декларация по образец по чл.47, ал.1, 2 и ал.5 от ЗОП - подписана и подпечатана - по образец; 9. Декларация за приемане на условията в проекто-договора - по образец; 10. Служебна бележка за извършен оглед и запознаване на място с обекта, в който ще се извършват СМР - издава се от възложителя при посещение на място от упълномощен представител на оферента; 11. Списък с референции за изпълнени подобни СМР на поне 3 такива обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Обща цена за изпълнение на целия обем СМР - 60% 2. Размер на авансово плащане - 30% 3. Срок за изпълнение - 10%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/09/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде изтеглена от официалната страница на "КОЦ - Стара Загора" ЕООД на адрес www.oncosz.com и по-конкретно в меню "Профил на купувача", подменю "Публични покани" на адрес http://oncosz.com/?page_id=558

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/09/2013