Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Димитър Пелтеков, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173382, E-mail: d.peltekov@api.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Изработване на план за действие към "Стратегически карти за шум" за основните пътни участъци в Република България с трафик над 3 милиона МПС годишно". Планът за действие към СКШ се разработва на основание и в съответствие с: Европейската директива (END) 2002/49 ЕС, Закона за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ, бр.74/2005) и Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегичеките карти за шум и към плановете за действие (Обн. ДВ, бр.70/2006). По възлагане на Агенция "Пътна инфраструктура" е изработена "Стратегическа карта за шум (СКШ) за основни пътни участъци в Р.България (с трафик над 3 милиона МПС годишно). Същността на плана е на база разработената и одобрена със заповед № РД 28-6 от 21.01.2013 г. на Министъра на здравеопзаването "Стратегическа карта за шум" (СКШ) за основните пътни участъци в Р.България (с трафик над 3 милиона МПС годишно)" и документацията към нея да се извърши определяне на приоритетните проблеми и идентифициране на съществуващите и очаквани такива, свързани с шума в околната среда и действията за намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните територии. В обхвата на плана за действие трябва да има анализи на текущото състояние, прогнози и мерки за намаляване и предотвратяване на шума, свързани с превишаване на граничните стойности на даден показател за шум в околната среда. В участъците от РПМ, за които ще бъдат предложени конкретни активни противошумови мероприятия да се проведат измервания на шума в околната среда. Крайната цел, която трябва да бъде постигната е изработването на план за действие към СКШ за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, на който хората са подложени в непосредствена близост до основни пътни участъци в Р.България (с трафик над 3 милиона МПС годишно).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90742300

Описание:

Услуги по наблюдение и отчитане на шумовото замърсяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съдържание на „План за действие" съгл. чл. 17. (1) на НИРССКШПД планът за действие включва: 1.Описание на основните причини,свързани с превишаване на граничните стойности на даден показател за шум; 2.Органи на местната власт,отговорни за изпълнението на мерките; 3.Анализ и оценка на шумовото натоварване през последните 5 години; 4.Анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум; 5.Резюме на резултатите от „Стратегическа карта за шум (СКШ) за основни пътни участъци в Р.България (с трафик над 3 милиона МПС год.)"; 6. Описание на предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване, както и мерки в процес на подготовка; 7.Оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване, предвидени в плана за действие. Оценката да бъде извършена, чрез методите, стандартите, алгоритъма и посредством изискванията от ЕК, използвани при разработването на „Стратегическа карта за шум (СКШ) за основни пътни участъци в Р. България (с трафик над 3 милиона МПС год.) ", а именно: - Изчислителен стандарт (метод) за отчитане шума от автомобилния трафик; Международен метод за изчисляване на шума, водещ до признати резултати. - Алгоритъм: Според препоръките, залегнали в „Ръководство" за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и представяне на свързаните данни за шумова експозиция" (издание на „Работната група на ЕК за оценяване експозицията на шум"); -Локалните изчисления при генериране на различни мерки като част от проекта за реализиране на планове за действие за намаляване на нивата на шум, както и необходимото им сравнение с първоначалната СКШ (с цел оценка на ефекта върху акустичната среда) трябва да са в същия обхват по амплитуда и по разпределение и извършени по методиката, както при оригиналната СКШ - с цел получаване на точен резултат като проследимост и реален ефект на оценяваните мерки, или реализиран пространствен модел в геоинформационен формат на разпространението на шума при реализиране на всяка от предложените мерки; 8. Формулиране на приоритетните проблеми, които трябва да бъдат решени, въз основа на оценката и различните варианти по т.7; 9.Формулиране на необходимите действия за подобряване на акустичната обстановка в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива,отговорни лица и/или институции,срокове (междинни и краен),стойност,начин на финансиране; 10.Анализ на очакваното подобряване на акустичната обстановка и намаляване експозицията на отделните групи от населението и/или намаляване броя на засегнатото население в резултат на изпълнението на всяко от формулираните действия; 11.Подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на акустичната обстановка и намаляване експозицията на отделните групи от населението и/или намаляване броя на засегнатите граждани; 12.Протоколи от организираните с обществото консултации в съответствие със Закона за защита от шума в околната среда; 13.Обобщение и анализ на резултатите от проведените обществени обсъждания; 14.Проект на мерки, които компетентните органи предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони; 15.Финансова информация,ако има такава,бюджетни пера,ефективност на разходите; 16.Критерии за оценка на изпълнението и очакваните резултати от плана за действие; 17.Резюме на проекта не по - дълго от 10 страници; Разработката да се представи на хартиен и магнитен носител. ГИС данните да бъдат предоставени във формати, "shp".; Времева рамка за краткосрочните, средносрочните и дългосрочните перспективи: •Да се заложи времеви обхват на плана за действие, през който на база определените в плана мерки,да бъдат набелязани краткоср.,средноср. и дългоср. перспективи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р.България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат да бъдат български или чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения. Участниците да представят удостоверения за актуално състояние или ЕИК, за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице документ за самоличност.Срокът за изпълнение на услугата - 120 кален. дни, включ. само дейностите по изработването на "План за действие към СКШ", разделен на етапи, както следва: Първи етап - 90 кален. дни и започва да тече от датата на подп. на дог. до предаването в АПИ на план за действие към СКШ; Втори етап - 15 кален. дни и започва да тече от датата на провеждане на общ. обсъждане.Времето е за отстраняване на евентуални забележки, получени в резултат на общ. обсъждане. В случай, че няма такива плана за действие към СКШ се внася за разглеждане в експ. съвет в Министерство на здравеопазването; Трети етап - 15 кален.дни и започва да тече от дата на провеждане на експ. съвет в Министерство на здравеопазването за отстраняване на евентуални забележки. 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за техническите възможности и/или квалификация на участниците: 1.1.Участникът да е изпълнил през последните 3 години най-малко 1 договор свързан с: изработване на "Планове за действие към СКШ" или разработване на СКШ или оценка на заплаха от екологични щети или изготвяне на планове за действие, свързани с околната среда. За доказване изпълнението на договора, участникът следва да приложи заверени копия на официални референции (препоръки) за добро изпълнение; 1.2.Да разполага с екип, състоящ се от: ръководител на екипа и специалисти, които ще извършат съответните действия по изпълнение на поръчката.Минимални изисквания за членовете от екипа: Ръководител на екипа - 1бр. образование - висше инж.техническо или висше образование по физика или управление и опазване на околната среда или еквивалентно образование; опит - минимум 5 години в областта на защитата от шум или изработване на анализ и карти за шум или опазване и възстановяване на околната среда; Специалисти: - не по-малко от 2 бр. спец.образование - висше инж.техническо или висше образование по физика или управление и опазване на околната среда или еквивалентно образование; опит - минимум 3 години в областта на защитата от шум или изработване на анализ и карти за шум или опазване и възстановяване на околната среда; - не по-малко от 1 бр. спец.за изпълнение на поддържащи и обслужващи дейностиобразование - висше или средно специално техническо образование. За доказване на образованието, опита на членовете от екипа следва да се представят: заверени копия от дипломи за завършено образование и придобита квалификация, труд. и/или осиг. книжки и референции;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертата 60 кален. дни от дата на подаването им.Уч-ът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостов. с док. и декл. за отсъствие на обстоят. - прил.№ №1,2 и 3. В случай, че участникът участва като обединение (или консориум), което не е регистрирано като самостоятелно юр. лице, тогва участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума носят солидрана отговорност за участието в общетсвената поръчка и за периода за изпълнение на договора. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изисквнията на чл. 47, ал.1,т.1,б."а","б","в","г" и "д", т.2 и т.3, ал.2,т.1, т.3, т.4 и т.5 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат за всички участници в обединението, съответно и за подизпълнителите. В случай, че участникът е обединение, което не е юр. лице мин. изискванията за техн. възможнсти и/или квалиф., посочени в Раздел III от настоящата пуб. покана, трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участник в него. Уч-ът, който не отговаря на изискванията на Възлож. не се класира.Уч-ът избран за изпълнител, при под. на дог. следва да представи: документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (адм. на АПИ):Банка:БНБ-Централно у-ние:IBAN:BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC:BNBG BGSD. Офератата трябва да съдържа: 1.Оферта - съгласно Приложение № 4; 2.Заверено копие на док. за регистр. на уч-ка, който не е посочил ЕИК съгл. чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е ф. лице-док. за самоличност.Когато уч-ът в процедурата е чужд. ф. или юр.лице или техни обединения, док. се представя и в офиц. превод на бълг. език; 3.Деклар. по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП - Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП; 4.Документ за гаранция за участие в размер на 500 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец - съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (админ. на АПИ):Банка:БНБ - централно управление, IBAN:BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC:BNBG BGSD.; 5.Списък на дог.- Приложение № 7; 6.Проект на дог. - Приложение № 10; 7.Декл. за запоз. условия на дог. - Приложение № 11; 8.Декл. съгл.подизп.- Прил.№12/ако е приложимо/; 9.Списък на екипа- Приложение №13; 10.Декл.солид.отг.-Прил.№14/ако е приложимо/; 11.Декл.лични данни - Приложение № 15; 12. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника; 13. Оригинал или нот.заверено копие от договора за съзаване на обединение, когато участникът в обществената поръчка е обединение. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като уч-ът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише; 2. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/09/2013