Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173215

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на технически проект с парцеларен план за обект: Пътно кръстовище / пътен възел на път I-6 „София – Бургас” при км 312+000“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на проекта е осигуряване на достъп от малките населени места около град Казанлък (селата Овощник, Розово, Кънчево, Ръжена), складовата база и част от промишлената зона на града към направленията Стара Загора, София и Бургас, посредством пътно кръстовище / пътен възел при км 312+000 на път I-6 „София – Бургас”, съгласно Приложение 16 – „Задание за проектиране“.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Казанлък

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Проектът трябва да има следните характеристики:Инвестиционният проект трябва да бъде в необходимия обем и съдържание за издаване на разрешение за строеж и да отговаря на изискванията на нормативните документи за проектиране на пътища и пътни съоръжения и всички други действащи закони, наредби, правилници, стандарти, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на пътищата, конструкциите, инженерната геология и хидрология, геодезията, съоръженията и мрежите на техническата инфраструктура, засягащи се от проекта.Разглежданият участък е разположен в чертите на град Казанлък, област Стара Загора. Проектното решение трябва да се съобрази ситуационно и нивелетно със съществуващото трасе на път I-6, действащите в момента планове за регулация и съществуващите сгради.2.Изпълнението на предмета на обществената поръчка да се осъществи въз основа на утвърдено Задание за проектиране с приложенията към него и да включва изпълнението на следните проектно-проучвателни работи (ППР):2.1. Изработване на идеен и технически проект с парцеларен план в обем и съдържание в съответствие със Заданието за проектиране и при спазване на Графика за изработването му(съгл.т.ІІІ от Прил.4). Проектът включва:2.1.1. Изработване на идеен проект в следните части:Част „Геодезия” (Опорен полигон и тахиметрична снимка);Част „Пътна”;Част „Големи съоръжения”;Част „Геология” – инженерно-геоложки доклад;Проучване на инженерната техническа инфраструктура чрез писмено съгласуване с експлоатационните дружества и предложение за реконструкция на засегнати мрежи и съоръжения;Съгласуване на изработените вариантни решения с всички засегнати от реализацията на проекта ведомства, дружества, общински структури и др.Сравнение на изработените варианти.2.1.2. Изработване на технически проект в следните части:Част „Геодезия” (геодезически проект за трасиране);Част „Пътна”;Част „Големи съоръжения”;Част „Геология” – инженерно-геоложки доклад;Реконструкция на засегнати мрежи и съоръжения, собственост на други ведомства и дружества;Съгласувания с експлоатиращите дружества на засегнатите от проекта съоръжения;Проекти за сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка: временна по време на строителство и постоянна при експлоатацията на пътя;План за безопасност и здраве;Подробен устройствен план – парцеларен план/план за улична регулация, по който ще се извършва отчуждаването.3.Предметът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него:3.1Изпълнение на непредвидените с Офертата проектно-проучвателни работи (съгласно Приложение 5 – Таблица за основните видове проучвателно – проектантски работи), необходимостта от извършване на които е установена след сключване на Договора.3.2.Извършване на всички съгласувания на идейния, техническия проект и подробния устройствен план - парцеларен план/план за улична регулация с всички органи и лица:всички експлоатационни дружества и ведомства, които имат изградени мрежи на територията на страната. ( Подробно описание на предмета на поръчката е съгласно Приложение 15 към документацията - Технически данни по предмета на поръчката).Икономическо и финансово състояние.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следното изискване за икономическо и финансово състояние:общ оборот от проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ, ІІІ клас от Реп. пътна мрежа на Б-я или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън Б-я сумарно за последните 3 г. не по-малко от 150000 лв. без ДДС. Техн. възможности и квалиф.Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: общо за последните 3 г., считано от датата на представяне на офертите, да е изпълнил проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ,ІІІ клас от Реп. пътна мрежа на Б-я или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън Б-я с дължина най-малко 30км(Съгл. Прил.15.1)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на ППР по Дог. е до 90 календарни дни и започва да тече от датата на сключване на договора и е до датата на приключване изработването на проекта и парцеларния план.Срок на действие на договора - времето от подписването на Договора до изтичането на 30дни от подписване на КА за установяване годността за приемане на строежа (Акт15) по Наредба № 3 от 31.07.2003 год.Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Прил. № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите-90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:- документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Прил.№9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD.Офертата трябва да съдържа:1. Оферта,съгласно Прил.№ 4;2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил ЕИКсъгласно чл.23 от ЗТР, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;3. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 660 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Прил.№ 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка-централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD;4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Прил.№ № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП;5. Списък на основните договори за дейности сходни с предмета на поръчката, съгласно Прил.№6, прилагат се референции за добро изп.;6. Общ оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 години-Прил.7;7. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка–Прил.№ 11;8. Списък на инженерно - техническия персонал - прил.№12; 9.Труд.-биограф.справка–Прил.№13;10. Декларация по по ЗЛП–Прил.11. Прилагат се копия от диломи, трудови/служебни книжки и други приложими документидоказващи образованието и професионалния опит на екипа, съгласно Приложение 15.1 в обяснителната част за Екип на участника;12. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2013