BG-Елена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Дилян Стефанов Млъзев, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: Кмет на община Елена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://elena.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://elena.acstre.com/section-155-obschestv.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет: „Извършване на консултантски и юридически услуги по подготовка на проект на община Елена с работно заглавие „Рехабилитация на съществуващи пътища в община Елена” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”. Услугата включва следните дейности: Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектното предложение: - изготвяне на формуляр за кандидатстване за подпомагане по Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013; - калкулиране на разходите и изготвявне на бюджета към формуляра за кандидатстване; - окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване (стандартни форми и задължителни приложения) съгласно изискванията на Програмата; - съдействие на възложителя при комуникацията с управляващият орган - Дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ, в процеса на подготовка и подаване на Проектното предложение; - правни услуги и консултации свързани с подготовката на проектното предложение; - изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда /екологична оценка на инвестиционните дейности, включени в проектното предложение; - определяне допустимостта на Възложителя и конкретните дейности, които ще залегнат в проектното предложение в съответствие с изискванията на Програмата; - детайлно определяне и съгласуване с Възложителя на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на същия и изискванията на програмата. Срокът за изпълнение на всички дейности от поръчката е 30 /тридесет/ календарни дни. ЗАБЕЛЕЖКА: При изготвяне на ценовите си оферти кандидатите следва да се съобразяват с максимално допустимите референтни стойности за отделните консултантски дейности обявени от УО на ПРСР 2007-2013 година. Превишаването на лимитите може да доведе до дисквалификация на участника.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71242000, 71241000, 79111000, 79131000

Описание:

Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите
Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
Юридически консултации
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва следните дейности: Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектното предложение: - изготвяне на формуляр за кандидатстване за подпомагане по Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013; - калкулиране на разходите и изготвявне на бюджета към формуляра за кандидатстване; - окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване (стандартни форми и задължителни приложения) съгласно изискванията на Програмата; - съдействие на възложителя при комуникацията с управляващият орган - Дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ, в процеса на подготовка и подаване на Проектното предложение; - правни услуги и консултации свързани с подготовката на проектното предложение; - изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда /екологична оценка на инвестиционните дейности, включени в проектното предложение; - определяне допустимостта на Възложителя и конкретните дейности, които ще залегнат в проектното предложение в съответствие с изискванията на Програмата; - детайлно определяне и съгласуване с Възложителя на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на същия и изискванията на програмата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

18000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Елена

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Да имат изпълнени минимум 2 (два) договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години и/или от датата на регистрация на участника. 2. Да имат общ оборот за последните 3 (три) години и/или от датата на която са регистрирани не по-малко от 52 000 петдесет и две хиляди/ лева без ДДС. 3. В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот от дейности - консултантски и юридически услуги, не по-малко от 52 000 /петдесет и две хиляди/ лева без ДДС. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират консултантски и юридически услуги. Обстоятелството по т. 2 се декларират със Справка и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). 4. Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 5. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

(Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация - експертна оценка. (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Тп*0,50)+ (Фп*0,50); ОЦп има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп. Относителна тежест на показателите за оценяване: (Тп) = 50 % (Фп) = 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/09/2013 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://elena.acstre.com/section-155-obschestv.html Отварянето на офертите ще се извърши на 17.09.2013 г. в 09:30 часа - стая 211

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/09/2013