BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев; Соня Дончева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601; 02 9217544, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: екипа за управление на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Мониторинг на обучителните дейности за прилагане на целодневната организация на учебния процес - събиране и обобщаване на информация и изготвяне на доклад с анализ и оценка на проведените дейности”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71700000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Мониторингът на обучителните дейности за прилагане на целодневната организация на учебния процес е свързан със събиране и обобщаване на информация и изготвяне на доклад с анализ и оценка на проведените обучения, възложени с открита процедура с предмет „Обучение на учители и възпитатели в средищните училища за прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес” по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обявена в поддържания от АОП регистър на обществените поръчки под номер 00165-2013-0013. Анализите се изготвят след събиране и обобщаване изцяло на данните от мониторинга. Те имат следната структура: - изследване удовлетвореността и потребността на обучаемите от последващо обучение; - използването на учебните помагала и ползата от тях след обучението; - най-важните теми и най-често поставяните проблеми при осъществяване на целодневната организация на учебния процес; - степен на съответствие между одобрената от възложителя методика на обучение и учебните материали и презентации и ефективността от прилагането им на място по време на обучението; - обучителният процес и учебната програма според обучаемите. Докладът ще обобщава тези данни и ще прави съответните изводи и препоръки. Конкретни дейности, свързани с изпълнението на предмета на услугата. А) Изработване на методика за мониторинг на изпълнението на обученията: 1. Разработване от изпълнителя на методика за мониторинг на изпълнението и напредъка на обученията – в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора методиката трябва да се представи за одобрение на възложителя. 2. Изработване на образец на анонимна анкетна карта, ориентирана към изследване и анализ на съдържателната част на обученията с предвидена възможност за даване на мнения и препоръки; 3. Изработване на образец на контролен лист за проверка на място на всяко обучение; 4. Изработване на образец на доклад за осъществяване на проверка на място във всеки областен център, който се изготвя от мониторингов експерт след етап на посещение и анализиране резултатите от проведено обучение. Б) Извършване мониторинг на дейности по проекта. Непосредствено след съгласуването на методиката от страна Възложителя, трябва да започне практическото изпълнение на мониторинга на дейностите по проекта. От Изпълнителя се очаква да осигури свои представители на всяко обучение с продължителност 3 дни (16 присъствени часа). Основен инструмент за мониторинг по отношение изпълнението на дейностите, свързани с обученията, са посещенията на място. Един експерт по мониторинг извършва посещение на място само в една група за обучения, като присъствието му е по време на цялото обучение. Извършващият посещението на място експерт предоставя анкетни карти на всеки обучаем, събира попълнените карти с цел обобщаване на резултатите от анкетирането. Изпълнителят трябва да осигури съхраняване на анкетните карти и контролните листа, които след като се обобщят и анализират, следва да се предоставят на Възложителя като приложения към доклада. Мониторинговият експерт попълва контролен лист и изготвя кратък доклад за обобщаване на резултатите и отразяване на впечатленията от проверка на място на проведеното обучение. Този доклад, в случай на нужда, трябва да съдържа и препоръки за подобряване на изпълнението. Изпълнителят на обществената поръчка следва да представи експертен доклад с описание на проведените дейности, съдържащ анализ и оценка на обученията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Областните центрове в страната

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ръководител на екип Квалификация и умения – с висше образование в областта на икономика, социология, статистика, стопанско управление или сходна с оглед предмета на поръчката. Предложеният експерт може да притежава еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области. Общ професионален опит – с минимум пет години опит по организация и/или управление и/или изпълнение на проекти, включително най-малко един, включващ и извършване на социологически проучвания и анализи. Специфичен професионален опит – Участие като ръководител на екип при изпълнението на не по-малко от 1 (един) договор, в който задълженията му са включвали дейности по мониторинг. Главен експерт 1: Мониторинг и анализи Квалификация и умения – с висше образование (магистърска степен) по икономика, социология или друга хуманитарна специалност. Предложеният експерт може да притежава еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области. Общ професионален опит – с минимум три години опит в провеждането на социално-икономически изследвания или на изследвания с количествени методи. Специфичен опит: Участие като ключов експерт при изпълнението на не по-малко от 1 (един) договор за работа с база данни. Главен експерт 2: Мониторинг и анализи Квалификация и умения – ОКС „бакалавър” или „магистър” от области на висше образование „математика и информатика” или други еквивалентни, съответстващи на целите на проекта специалности по професионални направления информационни технологии, математика и др. или еквивалентна. Предложеният експерт може да притежава еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в еквивалентни на посочените области. Общ професионален опит – минимум 3 години професионален опит при работа в сферата на подготовката, изработването и интерпретацията на данни от проучвания. Специфичен професионален опит: Участие като ключов експерт при изпълнението на не по-малко от 1 (един) договор за работа с база данни. Мониторингови експерти Участникът трябва да разполага с не по-малко от 30 представители за осъществяване посещения на място. Образование: висше Професионален опит: Участие като експерт при изпълнението на не по-малко от 1 (един) договор за мониторинг. Доказателства за покриване на изискванията към екипа: Професионалната квалификация и опитът на ръководителя на екипа и на главните експерти следва да бъде доказан към момента на подаване на офертата с представяне на автобиография за всеки член на екипа, към която се прилагат, както следва: копия от дипломи за завършено висше образование; копия от сертификати, трудови и/или служебни книжки, граждански и/или трудови договори, доказващи посочените в автобиографиите обстоятелства; декларация за съгласие за участие в изпълнението на договора. Описаните документи за доказване съответствието със заложените изисквания трябва да се приложат към попълнена оферта по образец към заданието Преди всяка фаза от обученията изпълнителят на обществената поръчка представя за одобрение на възложителя списък с мониторинговите експерти, към който прилага доказателства за техния опит и образование.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/09/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.mon.bg/left_menu/contracts/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/09/2013