Версия за печат

BG-Елена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Дилян Стефанов Млъзев, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: Кмет на община Елена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://elena.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://elena.acstre.com/section-155-obschestv.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на консултантски услуги по подготовка и последващо отчитане и управление на проект на община Елена с работно заглавие "Комбинирана система за електронно управление на администрацията и подобряване достъпа на населението до услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии на територията на община Елена” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Етап 1: Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектното предложение: - изготвяне на формуляр за кандидатстване за подпомагане по Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013; - калкулиране на разходите и изготвявне на бюджета към формуляра за кандидатстване; - окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване (стандартни форми и задължителни приложения) съгласно изискванията на Програмата; - съдействие на възложителя при комуникацията с управляващият орган - Дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ, в процеса на подготовка и подаване на Проектното предложение; - правни услуги и консултации свързани с подготовката на проектното предложение; - изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда /екологична оценка на инвестиционните дейности, включени в проектното предложение; - определяне допустимостта на Възложителя и конкретните дейности, които ще залегнат в проектното предложение. в съответствие с изискванията на Програмата; - детайлно определяне и съгласуване с Възложителя на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на същия и изискванията на програмата. Етап 2: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта: - Предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките на изпълнението на проекта документи; - комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи; - Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”; - Контрол по спазване на календарния график за изпълнение на проекта - изготвяне на план за действие, вътрешни правила за изпълнение, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта; - Дейности за отчитане на проекта - изготвяне на документите необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”; - Други дейности, необходими при изпълнение на проекта и възникнали по време на изпълнението; - Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтерасовани страни, в рамките на проекта; - Подготовка и представяне в отговор на въпроси и питания от РА, по време на изпълнение на проекта; - Подготовка на тръжна документация за обществени поръчки за дейностите по проекта; - Съдействие при верификации, разплащания и осчетоводяване на разходите; - Контрол върху провеждането на мерките за информация и публичност; - Администриране и докладване на нередности; - Мониторинг върху изпълнението на проекта, вкл. докладване на констатирани нередности и пропуски в документацията по проекта; - Подготовка на искания за финансиране на разходи за ДДС към заявки за плащания; - Подготовка и съдействие при подаване заявки за плащания, вкл. заявка за окончателно плащане по проекта; - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на заявка за безлихвен заем; - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013г.; - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на искане за модификация на договора. Срокът за изпълнение на всички дейности по етап 1 от поръчката е 30 /тридесет/ календарни дни. Срокът за изпълнение на етап 2 от поръчката е фиксиран и не може да бъде по-кратък от срока описан в договора за БФП.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000, 71242000, 79111000, 79131000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
Подготовка на проекта и дизайна, оценка на разходите
Юридически консултации
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Етап 1: Консултантски услуги, свързани с подготовка на проектното предложение: - изготвяне на формуляр за кандидатстване за подпомагане по Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013; - калкулиране на разходите и изготвявне на бюджета към формуляра за кандидатстване; - окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване (стандартни форми и задължителни приложения) съгласно изискванията на Програмата; - съдействие на възложителя при комуникацията с управляващият орган - Дирекция "Развитие на селските райони" към МЗХ, в процеса на подготовка и подаване на Проектното предложение; - правни услуги и консултации свързани с подготовката на проектното предложение; - изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда /екологична оценка на инвестиционните дейности, включени в проектното предложение; - определяне допустимостта на Възложителя и конкретните дейности, които ще залегнат в проектното предложение. в съответствие с изискванията на Програмата; - детайлно определяне и съгласуване с Възложителя на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на същия и изискванията на програмата. Етап 2: Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помощта: - Предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките на изпълнението на проекта документи; - комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи; - Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”; - Контрол по спазване на календарния график за изпълнение на проекта - изготвяне на план за действие, вътрешни правила за изпълнение, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта; - Дейности за отчитане на проекта - изготвяне на документите необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”; - Други дейности, необходими при изпълнение на проекта и възникнали по време на изпълнението; - Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтерасовани страни, в рамките на проекта; - Подготовка и представяне в отговор на въпроси и питания от РА, по време на изпълнение на проекта; - Подготовка на тръжна документация за обществени поръчки за дейностите по проекта; - Съдействие при верификации, разплащания и осчетоводяване на разходите; - Контрол върху провеждането на мерките за информация и публичност; - Администриране и докладване на нередности; - Мониторинг върху изпълнението на проекта, вкл. докладване на констатирани нередности и пропуски в документацията по проекта; - Подготовка на искания за финансиране на разходи за ДДС към заявки за плащания; - Подготовка и съдействие при подаване заявки за плащания, вкл. заявка за окончателно плащане по проекта; - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на заявка за безлихвен заем; - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на форма за наблюдение и оценка на проектите по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007- 2013г.; - При необходимост, подготовка и съдействие при подаване на искане за модификация на договора. Срокът за изпълнение на всички дейности по етап 1 от поръчката е 30 /тридесет/ календарни дни. Срокът за изпълнение на етап 2 от поръчката е фиксиран и не може да бъде по-кратък от срока описан в договора за БФП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Елена

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва: 1/ Да имат изпълнени минимум 2 (два) договора с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години и/или от датата на регистрация на участника. 2/ Да имат общ оборот за последните 3 (три) години и/или от датата на която са регистрирани не по-малко от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС. 3/ В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2010, 2011 и 2012 год.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оборот от дейности - консултантски и юридически услуги, не по-малко от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират консултантски и юридически услуги. Обстоятелството по т. 2 се декларира със Справка и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите, за всяка една от последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския реигтър към Агенция по вписванията). 4/ Да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. 5/ Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, отговарящ на изискванията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта", съгласно следните показатели: (Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация - експертна оценка. (Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Общата оценка (ОЦп) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: (ОЦп) = (Тп*0,50)+ (Фп*0,50); ОЦп има максимална стойност 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп. 3. Относителна тежест на показателите за оценяване: (Тп) = 50 % (Фп) = 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/09/2013 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://elena.acstre.com/section-155-obschestv.html Отварянето на офертите ще се извърши на 13.09.2013 г. в 10:30 часа в стая 211 на община Елена.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2013