Версия за печат

BG-с.Хайредин,обл. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Васил Воденичарски", ул. Георги Димитров, За: Мариела Тодорова, Илияна Илиева, 3357, с.Хайредин,обл. Враца, Тел.: 09166-2285; 09166-2242, E-mail: sou_hairedin@abv.bg

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: souhairedin.eu.

Адрес на профила на купувача: http://souhairedin.eu/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

публична покана с предмет „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд и готови закуски за нуждите на СОУ „Васил Воденичарски“ Обособена позиция № 1: Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на целева група по Проект BG051PO00-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, съфинансиран от ЕСФ по ОП РЧР; и Доставка на хранителни продукти за приготвяне на обяд на пътуващи ученици от СОУ „Васил Воденичарски“. Обособена позиция № 2: Доставка на закуски за ученици от І – ІV клас във връзка с ПМС № 308/2010г.и за пътуващи ученици от V до ХІІ клас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките на хранителни продукти за обедно хранене на ученици и на готови закуски за ученици от СОУ "Васил Воденичарски" ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да заявява хранителни продукти и готови закуски в слуйчай, че такава нужда не е възникнала.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

26000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Васил Воденичарски"

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Хранителните продукти да са висококачествени , пълноценни и безопасни като отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока. 2.Хранителните продукти следва да се доставят от обекти, регистрирани по чл.12 от закона за храните. 3. Готовите закуски следва да отговарят на изискванията, предвидени от закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 4. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба №37/21.07.2009 на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на учениците. 5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба №9/16.09.2011 г.на министерството на земеделието и храните за специфични изисквания към безопасността и качеството на храните , предлагани в детските заведения и училищата. 6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба №23/19.07.2005 г. 7.Да отговаря на изискванията Наредба №5 за хигиената на храните от 25.05.2006 г.на Министерството на земеделието и храните. 8. Доставяните закуски следва да бъдат приготвяни съгласно Сборника рецепти за ученическите столове и бюфети ,одобрени от МЗ с писмо №74-01-73 / 28.06.2012 г. и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. ІІ. Изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидатите: 1. Всеки кандидат трябва през последните три години (2010, 2011, 2012 г) да е реализирал оборот, който се отнася до предмета на поръчката, не по-малко от 10000 лв без ДДС за доставка на готови закуски и не по-малко от 25000 лв без ДДС за доставка на хранителни продукти за обедно хранене. В случай, че участникът е обединение, се приема оборотът, реализиран от всички участници в обединението. 2. За доказването на икономическото и финансовото състояние всеки участник трябва да представи: 2.1.Финансови отчети, съгласно изискванията на закона за счетоводството за 2010, 2011, 2012 г. 2.2. Спарвка - декларация за общия оборот на участника за 2010, 2011, 2013 г. и специфичният оборот с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. ІІІ. Изискванията към техническите и професионалните възможности на кандидатите. 1.1. Всеки от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база , регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл.12 на Закона за храните. 1.2. Всеки участник трябва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ. 1.3. Всеки един от участниците трябва да разполага с нает на трудов или граждански договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от две лица, едното от които е готвач(за приготвяне на закуски) 1.4. Всеки един от участниците по позиция №2 трябва да разполага с диетолог за изготвяне или съгласуване на предлаганите асортименти.1.5. Всеки един от участниците трябва да е изпълнил поне един договор с предмет на доставка на хранителни продукти и готови закуски за училища през последните три години.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи , свързани с поъчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: souhairedin.eu

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2013