Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на работен проект за "Подмяна на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимо е да се изготвят работни проекти за подмяна (и разширение след обосновка, ако е необходимо) на съществуващата селищна водопроводна мрежа на четири села от община Бяла Слатина. Село Търнак е разположено сред равнина на двата бряга на р. Гостиля. То е с население от около 1571 души и землище от 34,25км2. Районът е богат с исторически паметници на културата. Надморската височина е 142м. Село Габаре е разположено между 5 възвишения. През него минават 3 реки и в близост до него се намират 2 язовира. Земите около селото са много плодородни. Има изключително разнообразна растителност – иглолистни гори, билки и др. Населението е около 1 147 души. Землището и е с площ 44,110км2. Надморската височина е 240м. Село Галиче е разположено в котловината на река Скът. Землището е с площ 70,22км2 и население 1 863 души. Надморската височина е 132м. Село Попица е разположено по левия бряг на р. Скът. От общо 15 села в община Бяла Слатина, Попица е третото по големина. През него минава река Скът. Населението на селото около 1 876 души. Площта на землището на селото е 37,765км2. Надморската височина е 123м

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Финансово икономически 1. Участникът трябва да има минимален оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката, за предходните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 190 000 (сто и деведесет хиляди) лева без ДДС. Под „сходни с предмета на поръчката" следва да се разбират дейности, свързани с изработване на инвестиционни проекти във фази на проектиране – идеен проект и/ил технически проект и/или работен проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ВиК мрежа- попълнени данни в Образец 6 и копия на ГФО за приходите и разходите, баланс (или декларация свободен текст, ако финансовите отчети са обявени в Търговския регистър). 2. Участникът да притежава валидна застраховка професионална отговорност съгласно чл.171 и следващите от ЗУТ или еквивалентна застраховка - доказва се с копие на застрахователната полица. Забележки: За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171 и следващите от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на изискуемата, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участикът. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включени в него. Чуждестранните участници следва да представят документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. Технически изисквания: 1. Участникът трябва да има през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение / изпълнени минимум три договора с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура. Под „сходни с предмета на поръчката" следва да се разбират дейности, свързани с изработване на инвестиционни проекти във фази на проектиране – идеен проект и/ил технически проект и/или работен проект за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на ВиК мрежа - Доказва се с данни в Образец 7 и приложени копия на референции към посочените договори. 2.Участникът трябва да има на раположение екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Минимален екип включващ: - Ръководител проект /специалност „Водоснабдяване и канализация" или еквивалентно/, правоспособен проектант с минимум 7 г. опит в проектирането; - Специалист инженер /специалност „Водоснабдяване и канализация" или еквивалентно, правоспособен проектант с минимум 5 г. трудов стаж по специалността; Доказва се с данни попълнени в Образец 8 и приложени копия на дипломи, удостоверяващи тяхното образование, документи, удостоверяващи професионалния опит на всеки експерт - трудова книжка, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, копия на договори, препоръки от възложители/работодатели, при които са работили, съдържащи информация за продължителност и изпълняваните дейности (област на работа) от лицето и Декларации за обвързанст с поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 1. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 1.1. Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката Оценката на техн. предл. се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техн. спец. Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва: - Степен на подр. и степен на разбиране на осн. цели и очак. резултати от изп. на дог. - всеки уч. трябва да направи задълбочен и точен анализ на всички осн. цели и очак. резултати от изп. на пор., заложени в техн. спец., излагайки своята концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се с характера и сложността на пред. на пор.; - Опис. на стр. на уч. - следва да съд. изложение на цялостната методология за осъществяване пред. на пор., съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на вс. процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за постигане на всеки от посочените в Техн. спец. резултати с посочване на концепция за орг. на раб. сила за кач. и в срок изп. на дог.. Преди да премине към оц. на предл. на уч. длъжн. лица проверяват дали същите отг. на изискв. на възлож. и дали обезпечават кач. изп. на пор., отчитайки спецификите й. Проверяват се представените от уч. обосн. и страт. на уч. От участие се отстр. офертите на уч., които не от. на изискв. на възл. и не обезпечават кач. и срочно изп. на пор., видно от представената техн. оферта. Офертите на уч., които отг. на изискв. на възл. се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии: 100 точки се присъждат на оферта, в която кумулативно е налице следното: - направен е задълбочен анализ на вс. пост. от възл. осн. цели и очакв. рез. и са пред.и - детайлно разработени конкретни идеи за реализиране на дейностите, предмет на поръчката, вкл. и алтернативни такива, представени са аргументи как предложените мерки и ор. на работа гарантират качествено и в срок изп. на поръчката; - съдържа цялостната мет. за изпълнение на направените предл., описани са средствата за постигане на вс. от пос. резултати, предл. е ор. на работа, съобразена със сложността на съответната дейност и оч. рез., разгледани са вс. процеси, като са отчетени и и връзките м/у тях. 50 точки се присъждат на оферта, в която: - е направен анализ на вс. поставени от възл. осн. цели и очак. рез. и са предл. конкретни идеи -за реализиране на дейностите, като общо са обхванати вс. дейности от предмета на пор., представени са аргументи относно предл. мерки и орг. на работа, които гарантират изп. на пор.; - съд. мет. за изпълнение на направените предл., описани са средствата за постигане на посочените рез., като част от предложенията се позовават на общоизвестни методи, термини и техн. процеси и други, предложена е орг. на работа, съобразена с очаквания резултат, разгледани са вс. процеси, без да са отчетени връзките между тях; 10 точки се присъждат на оферта, в която: - е направен анализ на вс. поставени от възл. осн. цели и очак. резултати и са направени общи предл. за реализ. на дейностите, предмет на пор., които са общи и бланкетни, чрез позоваване на общоизвестни методи, факти и/или обстоятелства, без същите да са посочени като поредица от взаимосвързани конкретни д-я, преповтарят техн. спец., съдържа общ ангажимент, че е създадена организация за изп. на пор. - съд. изложение на методологията за осъществяване пред. на пор., но липсва опис. на някои процеси към съответните дейности и/или използвани средства за постигане на посочените в Техн. спец. резултати или не съдържа детайлно описана концепция за организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора или същата съдържа общо позоваване на действия, без същите да са обвързани с конкретни действия от страна на екипа експерти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие, публичната покана, образците и техническата спецификация, свързани с настоящата поръчка се намират на адрес: www.byala-slatina.com в "Профил на купувача"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2013