Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: инж.Златка Рупова - 0357 /60063; Петър Чуненски - 0884 252642, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60041, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Благоустрояване на ул. ”Черно море” с.Елшица, Община Панагюрище”; Подобект: „ Подпорна стена от км 0+040 до км 0+120”- етапно изпълнение; Първи етап: Подпорна стена от км 0+040 до км.0+081,5

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262620

Описание:

Подпорни стени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дължина подпорна стена първи етап - 41,5 м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище, с.Елшица

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи ІV категория от ІІ- ра група или ІV група, ведно с талона към него – заверени копия от участника. 2.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения-образец №1; 2.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3. Валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнението на строежи ІV категория от ІІ- ра група или ІV група, ведно с талона към него – заверени копия от участника. 4. Декларация за запознаване с обекта - образец №2 5. Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки - образец №3; 6. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки - образец №4; 7. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец №5; 8.Декларация - образец №6; 9.Офертен формуляр – образец №7 /приложение1- КСС и приложение2/ 10.Проекто - Договор - образец №8- парафиран на всяка страница; Срок на валидност на офертата – не по малка от 60 дни.; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април” №13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2013