Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Иван Манчев, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: imanchevi@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Видео-инспекция на изградена през 2009 г. канализация в централната част на град Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32323500, 90470000

Описание:

Система за видеонаблюдение
Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове дейности за изпълнение 1.Почистване на канализацията от наноси, каменни фракции и др. инертни материали 2. Видео-наблюдение на канализация с обща дължина 6 353м с Мобилна лаборатория за видео инспекция; 3. Измерване на изпълнените наклони във всяка точка между две шахти (посредством специален сензор към апаратурата); 4. Изготвяне на протоколи за участъците (РШ до РШ) по стандарт БДС EN 13508:2; 5. Изготвяне на становище за състоянието на обследваната канализация и технически предложения относно коригиране и отстраняване на установените дефекти, придружени с количествени сметки. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3.Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3;.5. Ценово предложение - Образец № 4;.6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Участникът представя следните документи: 8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира почистване на канализация/и от наноси и инертни материали; видео-наблюдение на канализация/и с мобилна лаборатория за видео инспекция на канализация и измерване на изпълнените наклони във всяка точка между две шахти. Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), без ДДС. 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи: 9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена за почистване на канализацията от наноси, каменни фракции и др. инертни материали – лева/метър - К1 - тежест 30 точки; 2.Предложена цена за видео-наблюдение на канализация с дължина 6 353м с мобилна лаборатория за видео инспекция на канализация;измерване на изпълнените наклони във всяка точка между две шахти).,изготвяне на протоколи за участъците (РШ до РШ) по стандарт БДС EN 13508:2., изготвяне на становище за състоянието на обследваната канализация и технически предложения относно коригиране и отстраняване на установените дефекти, придружени с количествени сметки - лева/метър - К2 - тежест 30 точкти; 3.Срок за изпълнение - К3 - тежест 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката: Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 10. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 9; 13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 10; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2013