Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Недялка Атанасова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217552; 02 9217559, E-mail: n.atanasova@mon.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Човешки ресурси"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служителите от Министерството на образованието и науката“ в изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение” (№ ЦА-12-22-79 от 21.05.2013 г.). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. Бенефициент на проекта е Министерство на образованието и науката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейност 1: Да бъдат проведени дългосрочни чуждоезикови обучения, както следва: Обучение по английски език за 3 групи (всяка от максимум до 10 човека), по 120 присъствени часа за ниво А1; Обучение по английски език за 2 групи (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво А2; Обучение по английски език за 3 групи (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво B1; Обучение по английски език за 2 групи (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво B2; Обучение по английски език за 3 души по 120 присъствени часа за ниво C1. Допуска се един служител да премине през повече от едно обучение. 1.2. Дейност 2: Да бъдат проведени дългосрочни чуждоезикови обучения, както следва: Обучение по немски език за 1 група (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво А1; Обучение по немски език за 1 група (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво А2; Обучение по немски език за 1 група (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво B1; Обучение по немски език за 1 група (всяка от максимум до 10 човека) по 120 присъствени часа за ниво B2. Допуска се един служител да премине през повече от едно обучение. Всички часове на обученията са учебни – по 45 (четиридесет и пет) минути. 1.3. Груповото обучение е с индивидуална насоченост за експерти съгласно Общата Европейска езикова рамка, Europass и Европейско езиково портфолио за всяко едно от цитираните нива. 1.4. Осигуряване логистично обученията следните условия: Груповата форма на обучение с индивидуална насоченост (за експерти) се провежда в помещения, осигурени от изпълнителя, находящи се в гр. София. Задължително условие е те да се намират в близост до централната сграда на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ 2А. 1.5. Осигуряване на екип с необходимата квалификация и опит за провеждане на обученията. 1.6. Осигуряване на компютри (може и преносими), свързани за работа с мултимедиен проектор. 1.7. Разработване на график и методика за обучение, съобразена с нуждите на възложителя, за всяка група и ниво от чуждоезиковите обучения. Графикът и методиката подлежат на одобрение от страна на възложителя. 1.8. Обучението да се провежда с акцент върху придобиването на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски и немски език за нуждите на ежедневната работа. За целта се осигуряват необходимите учебници и учебни помагала за всеки от обучаваните. 1.9. Провеждането на анкета за степента на удовлетвореност на участниците в обучението, служители на възложителя, и предоставяне на информация за резултатите на възложителя. Анкетната карта се одобрява от възложителя. 1.10. Изготвянето на присъствени списъци за всяко проведено занятие, които да се предоставят на възложителя. 1.11. Осигуряване на снимков материал - не по-малко от 5 (пет) броя снимки в цифров формат на проведеното обучение за всяко ниво в различен времеви период. 1.12. Осигуряване на поименни сертификати за участниците, служители на възложителя, успешно преминали съответните чуждоезикови обучения. 1.13. Възложителят предоставя на участника, избран за изпълнител на обществената поръчка, списък на служителите, които ще се обучават, не по-късно от 5 (пет) работни дни след подписване на договор за изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47363 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците: 1.1 Участникът следва да е реализирал оборот от предоставяне на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката не по-малък от 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС общо за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. 1.2. Участникът трябва да е реализирал общо не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС оборот през последните 3 (три) години (2010, 20122 и 2012 г.) или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за общ и специален оборот се прилага към обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Информация за оборотите следва да бъде представена общо за обединението, като се представя само от участниците в обединението, чрез които се удовлетворяват изискванията. За доказване на икономическото и финансовото състояние на физическо лице, възложителят ще приеме и заверено копие от годишните данъчни декларации за съответните три години (2010 – 2012 г.) или еквивалент в случаите, когато участникът е чуждестранно физическо лице. 2. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците: 2.1. Участникът да е изпълнил най-малко 2 договора/проекта, сходни с предмета на поръчката. Когато участникът е обединение или ползва подизпълнител, изискването се отнася общо за обединението или за дела на подизпълнителя. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбират такива, свързани с организация, подготовка и провеждане на обучения. 2.2.Справка – декларация съгласно Приложение към техническото задание, в която са описани поне 2 (два) договора, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всеки от които да включва дейности, сходни с предмета на обществената поръчка. 2.3.Към справката задължително се прилагат препоръки/референции за добро изпълнение на описаните в нея договори, които минимално съдържат: дата на издаване; име на възложителя/краен ползвател на услугата; предмет на договора; неговата стойност; дата на сключване и изпълнение; обстоятелства дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения. Договори в процес на изпълнение или за които не са приложени препоръки/референции или заверени копия от тях, няма да бъдат приемани. За изпълнени през този период се считат и договори, които са започнали своето изпълнение преди него, но са приключени в рамките на трите години преди датата, определена като краен срок за подаване на офертите. 2.4.Участникът представя списък-декларация (съгласно Приложение към техническото задание) на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, с посочване на дейността, за която се предлага всяко лице, образователната степен и професионална квалификация на всяко от тях. Към списъка-декларация следва да се приложат задължително: 2.4.1.Декларации от лицата за съгласие да участват при изпълнението на поръчката, за тяхната приоритетна ангажираност и за вярност на представените данни, съгласно образец Приложение към техническото задание. 2.4.2. Заверени копия от документи, удостоверяващи професионален опит на всяко едно от лицата, в т.ч. трудови, служебни, осигурителни книжки, референции/служебни бележки/препоръки от предишни работодатели/възложители на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени граждански договори за сходни услуги или други подходящи документи, доказващи минималните изисквания за съответния експерт. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/09/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или по националното законодателство за чуждестранно лице, както и обединение от такива лица.Горните обстоятелства се доказват със: 1.1. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран по реда на ЗТР); копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ (в официален превод на български език), издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 1.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. В документа следва задължително да бъде посочен представляващия обединението. 1.3. Документът за регистрация или ЕИК се представя и от всеки от подизпълнителите на участника. 2. Изпълнителят трябва да осигури изпълнителски екип с необходимата квалификация и опит, съответстващи на дейностите, включени в обществената поръчка: 2.1. Ръководител на екипа, който организира, координира и контролира цялостното изпълнение на възложените задачи и е отговорен за резултатите от дейностите. Квалификации и умения: висше образование; образователно-квалификационна степен – магистър, съответно бакалавър (или еквивалентна) по специалности от област на висше образование „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“. Общ професионален опит-минимум 5 години стаж по специалността. Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката: участие в минимум един успешно приключил договор/проект, в една от следните области: организиране на обучения, сходни с предмета на настоящата поръчка. 2.2. Ключов експерт-обучител по английски език. Образователно-квалификационна степен–магистър/бакалавър (или еквивалентна) по специалности: английска филология.Квалификации и умения: висше образование. Общ професионален опит- минимум 5 години стаж по специалността или опит като обучител (учител) по английски език. Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката: участие в минимум един приключил договор/проект, свързан с обучение по английски език на служители от централни и/или регионални или местни органи на властта или преподавателски опит в страната или чужбина. 2.3. Ключов експерт - обучител по немски език. Квалификации и умения: висше образование; образователно-квалификационна степен – магистър/бакалавър (или еквивалентна) по специалности: немска филология. Общ професионален опит-минимум 5 години стаж по специалността или опит като обучител (учител) по немски език. Специфичен опит, свързан с предмета на поръчката: участие в минимум един приключил договор/проект, свързан с обучение по немски език на служители от централни и/или регионални или местни органи на властта или преподавателски опит в страната или чужбина. 3. Офертата се представя в запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и предмета на поръчката. Офертата и всички документи в нея се подписват от законния представител на участника или упълномощено от него лице.Публичната покана и приложените към нея документи за участие са достъпни и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на МОН на адрес: http://www.mon.bg. Гаранция за участие и за изпълнение не се предвижда.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/09/2013