Версия за печат

BG-с. Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 А, За: Веселина Иванова, Р България 9410, с. Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: с.Крушари

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2013/2014 година",със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Капитан Димитрово – Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит –Коритен – Александрия - Крушари; Крушари – Александрия – Коритен - Абрит – Коритен – Северняк – Коритен – Капитан Димитрово; Капитан Димитрово- Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит – Коритен - Капитан Димитрово Обособена позиция № 2: Добрич - Лозенец – Северци - Крушари ; Крушари – Северци – Лозенец - Добрич Обособена позиция № 3:Габер – Телериг Обособина позиция № 4: Добрич – Крушари;Крушари – Добрич

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Превоз на ученици и учители по автобусни линии в Община Крушари през учебната 2013/2014 година” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1- Капитан Димитрово – Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит –Коритен – Александрия - Крушари; Крушари – Александрия – Коритен - Абрит – Коритен – Северняк – Коритен – Капитан Димитрово; Капитан Димитрово- Коритен – Северняк – Поручик Кърджиево - Коритен - Абрит – Коритен - Капитан Димитрово - ТРИ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС НАД 22 МЕСТА - 110 км. Обособена позиция № 2- Добрич - Лозенец – Северци - Крушари ; Крушари – Северци – Лозенец - Добрич - ДВЕ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС НАД 22 МЕСТА - 80 км. Обособена позиция № 3-Габер – Телериг - ЕДНО ИЗВОЗВАНЕ С АВТОБУС ДО 22 МЕСТА - 10 км. Обособина позиция № 4- Добрич – Крушари;Крушари – Добрич - ДВЕ ИЗВОЗВАНИЯ С АВТОБУС ДО 22 МЕСТА- 67 км.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62248 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на ОФЕРТАТА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1; 2. Административни сведения за участника – Образец № 2; 3. Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 3; 4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор –Образец № 4; 5. Регистрационни документи на участника удостоверяващи правосубектност: Представя се заверено копие на документ за регистрация или се посочва единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците/подизпълнителите/ - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти освен документа за регистрация, и заверено копие на удостоверение за актуално състояние. Документ не се изисква, ако участник е местно лице и е регистриран или пререгистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 6. Документ за регистрация по ЗДДС, или декларация свободен текст, че участникът/подизпълнителя не е данъчно задължено лице по ЗДДС - и двата документа в превод на български ако участника е чуждестранно лице. Представя се заверено от участника копие на картончето или оригинал на декларацията, подписана само законния представител на участника; 7. Критерии за подбор на участника: • Участникът да е изпълнил минимум 1 договор за услуга с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, който да е на обща стойност не по-малка от пределната прогнозна стойност на настоящата поръчка; Доказва се със: Референция за добро изпълнение към представения договор, изпълнен от участника до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), включително стойността, предмета на договора, датата на сключване, срока на изпълнение и Възложителя по него - попълва се образец № 5. Под договори с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка следва да се разбират: извършане на специализиран превоз по утвърдени транспортни линии на учители и ученици. Когато се подава оферта за повече от една обособена позиция, съответните минимални нива се прилагат сумарно. • Копие на лицензия за извършване на обществен превоз на пътници; • Документ за собственост на автобусите или договори за наем или лизинг; • Справка на МПС, с които ще се изпълнява поръчката; • Документ, доказващ извършен технически преглед за 2013г. • Документ за собственост или договор за нает сервиз или сервизно обслужване; • Удостоверение за транспортна годност. • Копия, заверени от кандидата,на застрахователните полици ”Гражданска отговорност” и ”Злополука” за 2013 г. • Списък с имената, квалификацията и професионален опита на водачите на МПС, които участника ще използва при изпълнение на публичната покана. Към списъка трябва да бъдат приложени към него заверени копия на : свидетелства за управления на МПС и удостоверение за психологическа годност на водачите на МПС. 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 9. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 6; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 10. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 7; 11. „Предложение за изпълнение на поръчката” –Образец № 8 ; 12. „Предлагана цена“- Образец № 9 „Ценово предложение”;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/09/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Крушари предоставя пълен свободен достъп по електронен път до документацията за участие в обществената поръчка, която може да бъде намерена и получена от интернет адреса на Възложителя: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432 . Със свободното изтегляне на документацията, заинтересованите лица приемат условието сами да се запознават от същото място за публикувани от Възложителя писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/09/2013