Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Станка Тачева, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: sekretar@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на учебни материали” по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Oбщина Сливен”, обособена позиция 1: „Доставка на учебни пособия и материали”, обособена позиция 2: „Доставка на учебници за учениците от 8 до 12 клас”, обособена позиция 3: „Доставка на костюми и спортни екипи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22472000, 39292000, 37400000

Описание:

Образователни учебници
Ученически таблички или дъски за писане или рисуване, или пособия
Спортни артикули и екипировка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на учебни материали” по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Oбщина Сливен”, обособена позиция 1: „Доставка на учебни пособия и материали”, обособена позиция 2: „Доставка на учебници за учениците от 8 до 12 клас”, обособена позиция 3: „Доставка на костюми и спортни екипи” Видовете и количествата на различните учебни материали, за трите обособени позиции са посочени в Техническото задание – Приложения № 1, към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47884 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен - Община Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.;3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3;4. Ценово предложение - Образец № 4; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;7. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г. - Образец № 7;8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1. Информация за оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 8. Забележка: Под дейности сходни с предмета на поръчката се разбира: 1.за обособена позиция 1 – доставка на учебни пособия и материали; 2. за обособена позиция 2 – доставка на учебници; 3. за обособена позиция 3 – доставка на костюми и спортни екипи. Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от дейности сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от: 1.за обособена позиция 1 – 27 500,00 лева (двадесет и седем хиляди и петстотин лева), без ДДС. 2.за обособена позиция 2 – 7 500,00 лева (седем хиляди и петстотин лева), без ДДС.3.за обособена позиция 3 – 13 500,00 лева (тринадесет хиляди и петстотин лева), без ДДС. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - К1 – 50 точки; 2.Срок за изпълнение - К2 – 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/09/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи:9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 9, включително, стойност, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за доставки, който да е сходен с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата. 9. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 10; 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 11; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 12; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 13.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от участника Забележки: - Към документацията са приложени Проект на договор - Образец № 13, за обособена позиция 1, Проект на договор - Образец № 14, за обособена позиция 2, Проект на договор - Образец № 15, за обособена позиция 3, които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата. Забележки: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 47 884,40лева, без ДДС, разпределени по обособени позиции, както следва: 1.обособена позиция 1 „Доставка на учебни пособия и материали” – 27 396,00 лева, без ДДС; 2.обособена позиция 2 „Доставка на учебници за учениците от 8 до 12 клас” – 7 200,00 лева без ДДС; 3.обособена позиция 3 „Доставка на костюми и спортни екипи” – 13 288,40 лева, без ДДС. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция,телефон,факс,е-mail и предмета на поръчката.Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект „Информация и публичност” по проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Oбщина Сливен”, финансиран от ОП РЧР. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/09/2013